۴۰۷۲ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – خرید یک دستگاه ماشین لجن کش

آب بهتراست یا ثروت موضوع: آگهي مناقصه‌عمومی (دومرحله‌ای) ۲/۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی (دومرحله‌ای)، با موضوع خرید یک دستگاه ماشین لجن کش به‌منظور جمع‌آوری و انتقال مواد و لجن‌های درون شبکه فاضلاب و منهول برای شرکت آب و فاضلاب منطقه سه شهر تهران را به شماره ۲۰۰۳۰۹۳۷۶۳۰۰۰۰۰۲ […]

آب بهتراست یا ثروت

موضوع: آگهي مناقصه‌عمومی (دومرحله‌ای) ۲/۴۰۳

شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی (دومرحله‌ایبا موضوع خرید یک دستگاه ماشین لجن کش به‌منظور جمع‌آوری و انتقال مواد و لجن‌های درون شبکه فاضلاب و منهول برای شرکت آب و فاضلاب منطقه سه شهر تهران را به شماره ۲۰۰۳۰۹۳۷۶۳۰۰۰۰۰۲ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

۱-مهلت دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان جهت دريافت اسناد ارزیابی‌کیفی و فنی و اسناد مناقصه می‌توانند از روز یکشنبه مورخ ۳۰/۰۲/۱۴۰۳ تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۳ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمایند.

۲- مدت اجراي كار: ۳(سه) ماه شمسی.

۳-محل اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت.

۴-مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: پیشنهاددهنده مكلف است مبلغ مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون ریال) را به‌صورت چک‌بانکی تضميني، ضمــــانتنامه بانكـي، واريز نقــــــدي به‌حساب شماره ۳-۴۰۴۱۰۹-۴۰-۸۸۴ نزد بانك سامان شعبه کوی نصر بنام شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران و یا مطالبات قطعي و تائید و بلوکه‌شده نزد اين شرکت به‌عنوان سپرده شرکت در مناقصه دریافت و تصویر آن را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت (الف) بارگذاری و ثبت نماید و اصل آن را تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۳ به دفتر قراردادها و امور بازرگانی این شرکت تسلیم نماید.

۵-مهلت ارائه پيشنهاد: شرکت­کننده در مناقصه می‌بایست کلیه مدارک مربوط به اسناد ارزیابی‌کیفی و فنی و پاکات (الف، ب، ج) را حداكثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مـــورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۳ در سامانه تدارکات الکترونیکـــی دولت به آدرس: www.setadiran.ir بارگزاری و ثبت نماید.

۶- تاریخ ارجاع پاکات ارزیابی‌کیفی مناقصه‌گران به کمیته فنی بازرگانی در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۳ از طریق سامانه ستاد می‌باشد.

۷- گشایش پاکت‌ها: پیشنهادات واصله مناقصه‌گران با حضور اعضای کمیسیون مناقصه و در محل دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران (به نشانی تهران، بزرگراه جلال آل احمد ابتداي شهرآرا، نبش آرش مهر) که زمان آن متعاقباً اعلام خواهد شد از طریق سامانه ستاد گشایش خواهد شد.

 ۸-ساير اطلاعات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است. نشانی‌های سايت اينترنتي: (http://iets.mporg.ir) و (http://www.nww.ir) و (http://tender.bazresi.ir)

شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران (سهامي خاص)