۴۰۷۵ مزایده – شرکت پتروشيمي مارون – حدود ۱۵۰۰ تن محصول CFO

«آگهي مزايده» شماره ۳۲۰/۱۴۰۳ شرکت پتروشيمي مارون واقع در بندر امام خميني، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۲ در نظر دارد «حدود ۱۵۰۰ تن محصول CFO» را از طريق مزایده‌عمومی به فروش رساند. متقاضيان مي‌توانند از مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۳ لغايت مورخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۳، براي دريافت اسناد مزايده، درخواست خود مبني بر تقاضاي شرکت در مزايده و دريافت […]

«آگهي مزايده»

شماره ۳۲۰/۱۴۰۳

  • شرکت پتروشيمي مارون واقع در بندر امام خميني، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۲ در نظر دارد «حدود ۱۵۰۰ تن محصول CFO» را از طريق مزایده‌عمومی به فروش رساند. متقاضيان مي‌توانند از مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۳ لغايت مورخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۳، براي دريافت اسناد مزايده، درخواست خود مبني بر تقاضاي شرکت در مزايده و دريافت اسناد، اعلام پست الکترونيکي (ايميل) و رونوشت فيش واريزي خريد اسناد به مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌حساب شماره ۶۰۱۷۰۳۲۲۸۱ بانک تجارت با شناسه بانکي ۳۱۱۵۰۱۵ را ضميمه درخواست مکتوب خود نموده و در مهلت دريافت اسناد به آدرس پست الکترونيکي tenders@mpc.ir ارسال نمايند و در صورت تمايل جهت رؤيت مورد مزايده پس از دريافت اسناد در بازه زماني فوق به معاونت فروش و توسعه بازار شرکت به آدرس فوق‌الذکر مراجعه نمايند؛ بديهي است متعاقباً بايد اصل فيش واريزي ضميمه پاکت‌های مالي تسليمي مربوطه ارسال گردد.
  • سپرده شرکت در اين مزايده مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال می‌باشد.

 

 ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده درج گرديده است.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشيمي مارون

www.mpc.ir