۱۸۲۵مناقصه – شرکت پتروشیمی شهید تندگویان – تعمیرات

پیش نویس آگهی فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله‌اي توام با ارزيابي كيفي مناقصه شماره ۳۲۴/۹۴ نوبت دوم شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در نظر دارد مناقصه با شرايط ذيل را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله‌اي توام با ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شرايط و داراي صلاحيت واگذار نماید. ۱- موضوع مناقصه: تعمیر حوضچه‌های ۵۱۰۱A، ۵۵۰۱A […]

پیش نویس آگهی فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله‌اي توام با ارزيابي كيفي

مناقصه شماره ۳۲۴/۹۴

نوبت دوم

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در نظر دارد مناقصه با شرايط ذيل را از طريق مناقصه عمومی یک مرحله‌اي توام با ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شرايط و داراي صلاحيت واگذار نماید.

۱- موضوع مناقصه: تعمیر حوضچه‌های ۵۱۰۱A، ۵۵۰۱A واحد CF   

۲- مدت اجراي موضوع مناقصه: ۳ ماه       

۳- مبلغ تضمين شركت در مناقصه:‌ ۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (هفتاد و چهار میلیون ریال) مي‌باشد.

۴- انواع تضمين‌هاي معتبر براي شركت در مناقصه:‌

۱-۴) ضمانت‌نامه بانكي ۲-۴) واريز وجه به حساب اعلام شده در اسناد مناقصه

۵- محل و مهلت توزيع اسناد مناقصه:‌ بندر امام خميني، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۴ پتروشيمي شهيد تندگويان، امور حقوقي و پيمانها، تلفن ۷۲۸۷۳- ۰۶۱۵۲۱ تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۲

۶- محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی: آدرس فوق- تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۵

۷- محل و تاريخ جلسه گشايش پاكات پيشنهاد قیمت: آدرس فوق- سالن كنفرانس ساختمان مركزي، ساعت ۱۱ صبح مورخ ۹۵٫۰۱٫۳۰ می‌باشد که از پيشنهاد دهندگان دعوت مي‌شود در جلسه گشايش پاكات حضور يابند.

تذكر۱: پاكت پیشنهادی مناقصه‌گری گشوده خواهد شد كه حد نصاب امتياز ارزيابي كيفي را كسب نمايند.

تذكر۲: به پيشنهادهايي كه فاقد سپرده يا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده‌هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن و پيشنهادهايي كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تذكر ۳: ساير اطلاعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

تذکر ۴: شرکت در فرآیند مناقصه جهت مناقصه‌گری فراهم خواهد شد که حضوراً نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و مشخصات خود را تسلیم دستگاه مناقصه‌گزار نماید.  

ضمناً اين آگهي در پورتال الکترونیکی پتروشیمی شهید تندگویان به آدرس www.stpc.ir در قسمت مناقصات/ مزایدات و در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس (http://iets.mporg.ir ) با کد فراخوان ۱۴۴۱۰۸۲ قابل دریافت مي‌باشد.

 

روابط عمومی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان