۱۸۲۵ مناقصه – شركت مديريت توليد برق ري – توربین گازی

 آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم شركت مديريت توليد برق ري در نظر دارد طراحی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل توربین گازی تیپ آسک را با شرايط زير از طريق مناقصه به پیمانکار داخلي واجد شرايط واگذار نمايد. موضوع مناقصه: طراحی و تدوین تکنولوژی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل توربین گازی تیپ […]

 آگهی مناقصه عمومی

نوبت دوم

شركت مديريت توليد برق ري در نظر دارد طراحی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل توربین گازی تیپ آسک را با شرايط زير از طريق مناقصه به پیمانکار داخلي واجد شرايط واگذار نمايد.

موضوع مناقصه:

طراحی و تدوین تکنولوژی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل توربین گازی تیپ آسک مشخصات عمومی توربین :

۱ قدرت                                  MWH   ۳۲

۲- مدل توربین                    ACEC W251   

۳ نوع سوخت مصرفی       گاز طبیعی و نفت گاز

محل و نحوه دریافت اسناد:

از كليه اشخاص حقوقی که دارای تجربه و تخصص کافی می‌باشند، دعوت بعمل می‌آید بمدت ده روز از تاریخ انتشار اولین آگهی (۱۳۹۴٫۱۲٫۱۷) با  ارائه معرفينامه كتبي جهت خرید اسناد به امور بازرگانی و انبار اين شركت به نشاني تهران جاده قديم قم- باقرشهر- انتهای بلوار فلسطین – شركت مديريت توليد برق ري (تلفن و دورنگار ۵-۵۵۲۲۱۴۶۱ – داخلی ۷۵۷۷) مراجعه نمايند.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری