۴۰۸۰ مناقصه – شرکت مخابرات ایران منطقه اردبیل – عملیات کابلکشی فیبر نوری

 آگهی تمدید مهلت دریافت اسنادو تحویل پاکت مناقصه های شماره ۱۳/۱۴۰۳ و ۱۴/۱۴۰۳  پیرو آگهی مناقصه های: عملیات کابلکشی فیبر نوری (خاکی، کانالی و هوائی) جهت اجرای ftth در سطح استان به شماره ۱۳/۱۴۰۳ عملیات کابلکشی فیبر نوری (خاکی، کانالی و هوائی) جهت اجرای طرح‌های فیبر دسترسی در سطح استان به شماره ۱۴/۱۴۰۳  منتشره در […]

 آگهی تمدید مهلت دریافت اسنادو تحویل پاکت

مناقصه های شماره ۱۳/۱۴۰۳ و ۱۴/۱۴۰۳

 پیرو آگهی مناقصه های:

  • عملیات کابلکشی فیبر نوری (خاکی، کانالی و هوائی) جهت اجرای ftth در سطح استان به شماره ۱۳/۱۴۰۳
  • عملیات کابلکشی فیبر نوری (خاکی، کانالی و هوائی) جهت اجرای طرح‌های فیبر دسترسی در سطح استان به شماره ۱۴/۱۴۰۳

 منتشره در در روزنامه مناقصه مزایده و روزنامه سپهر ایرانیان مورخ ۳۰/۰۲/۱۴۰۳، بدینوسلیه مهلت دریافت اسناد، تحویل پاکت و تاریخ گشایش پاکت ها به شرح ذیل تمدید و اصلاح میگردد:

                               

مهلت فروش اسناد تا مورخ: ۱۰/۰۳/۱۴۰۳(پنج‌شنبه)

مهلت تحويل پاکت تا مورخ: ۱۷/۰۳/۱۴۰۳(پنج‌شنبه)

تاريخ گشایش پاکت‌ها: ۱۹/۰۳/۱۴۰۳ (شنبه)