۴۰۸۳ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – انجام خدمات طبخ و توزیع غذا

آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی (به همراه ارزیابی‌کیفی)  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید. نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌خيابان انديشه، نبش انديشه ششم، تلفن: […]

آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی

(به همراه ارزیابی‌کیفی)

 شركت فاضلاب تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

  1. نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌خيابان انديشه، نبش انديشه ششم، تلفن: ۸۸۴۳۵۹۶۱-۰۲۱ و فکس: ۸۸۴۰۹۱۹۴-۰۲۱
  2. مهلت‌های زمانی:

دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۳

مهلت تحويل و بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۳

تاریخ گشایش پاکات: ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۳ خواهد بود.

 

ردیف موضوع مناقصه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال) شماره مناقصه
۱ انجام خدمات طبخ و توزیع غذا در رستوران‌های شرکت فاضلاب تهران ۱٫۲۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰۳۰۰۵۴۲۰۰۰۰۰۳۱

 

((به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد))