۴۰۸۴ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – عملیات اجرایی لوله‌گذاری به روش لوله رانی

                                                                                                              […]

                                                                                                                                                                                                                                                                                              آگهي تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی

(به همراه ارزیابی‌کیفی به‌صورت یک مرحله‌ای)

شركت فاضلاب تهران در نظر دارد تجدید مناقصه‌عمومی به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فاضلاب تهران، تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌خيابان انديشه، نبش انديشه ششم، تلفن: ۸۸۴۳۵۹۶۱-۰۲۱ و فکس: ۸۸۴۰۹۱۹۴ -۰۲۱

 

موضوع مناقصه ضمانت شرکت در مناقصه (ریال) مدت پیمان پایه و رشته شماره مناقصه
عملیات اجرایی لوله‌گذاری به روش لوله رانی, احداث آدمروهای مربوط به بخش دوم خط انتقال اضطراری در مناطق ۲۲ و ۲۱ شهرداری تهران (full face) ۸٫۱۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹ ماه ۵ آب ۲۰۰۳۰۰۵۴۲۰۰۰۰۰۳۲
  • مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۱ /۰۳/۱۴۰۳
  • مهلت ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۳
  • تاریخ گشایش پاکات: ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۳

 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: شرکت‌کننده می‌بایستی تضمین شرکت در مناقصه خود را به‌صورت ضمانتنامه بانکی و یا به‌صورت فیش نقدی در وجه شرکت فاضلاب تهران به شماره‌حساب ۱۲۲۹۹۴۸۰۷۲ نزد بانک ملت شعبه شریعتی کد ۶۸۲۹۶ واریز نماید و بایستی اصل تضمین (پاکت الف) در پاکت دربسته در مهلت مقرر به دبیرخانه شرکت فاضلاب تهران تسلیم گردد.

((به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.))

((ضمناً هزینه چاپ آگهی به عهده کارفرما می‌باشد))

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی http://iets.mporg.ir  و http://ts.tpww.ir  , www.setadiran.ir

مراجعه نمایند.