۴۰۸۷ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب مشهد – خرید پیچ و مهره…

((آگهی خرید مناقصات عمومی یک مرحله‌ای)) طرح‌های عمرانی   شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصات عمومی مشروح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد تا ارسال دعوت‌نامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات […]

((آگهی خرید مناقصات عمومی یک مرحله‌ای))

طرح‌های عمرانی

 

شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصات عمومی مشروح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد تا ارسال دعوت‌نامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ردیف موضوع شماره فراخوان مبلغ تضمین

شرکت در فرآیند

ارجاع کار به ريال

نوع تضمین شرکت

در فرآیند ارجاع کار

۱ خرید پیچ و مهره در سایزهای مختلف (تجدید) ۲۰۰۳۰۰۵۱۲۹۰۰۰۰۱۲ ۸۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫ واریز نقدی به‌حساب جاري شماره

۴۰۰۱۰۰۹۷۰۷۱۴۶۰۰۹ بانك ملی مرکزی مشهد

۲٫ ضمانتنامه بانکی

۳٫ اوراق مالی اسلامی

۲ خرید اتصالات چدنی سایزهای مختلف ۲۰۰۳۰۰۵۱۲۹۰۰۰۰۱۳ ۱٫۶۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ خرید شیرآلات در سایزها و انواع مختلف ۲۰۰۳۰۰۵۱۲۹۰۰۰۰۱۴ ۱٫۳۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۱-     مهلت دریافت اسناد: از مورخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۳ لغایت مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۳

۲-     خاتمه دوره بارگذاری، تکمیل و ارسال اسناد مناقصات: مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۳

۳-     گشایش پاکات مناقصات: مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۳

۴-     مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت ۳ ماه می‌باشد.

۵-     اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار: مشهد، خیابان فلسطین، نبش فلسطین ۲۶، شرکت آبفا مشهد، تلفن: ۳۷۰۰۸۱۴۹-۰۵۱

۶-     هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مناقصات می‌باشد.

 

 دفتر روابط‌عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد