۴۰۸۸ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – نصب و راه‌اندازی سیستم کامل دستگاه کیسه پر کن سیمان

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی انتخاب سازنده واجدشرایط جهت طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی سیستم کامل دستگاه کیسه پر کن سیمان (روتاری پکر)، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انتخاب سازنده واجدشرایط جهت طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم کامل دستگاه کیسه پر کن […]

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی انتخاب سازنده واجدشرایط جهت طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی سیستم کامل دستگاه کیسه پر کن سیمان (روتاری پکر)، به شرح مندرج در اسناد مناقصه

گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انتخاب سازنده واجدشرایط جهت طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم کامل دستگاه کیسه پر کن سیمان (روتاری پکر)، به شرح مندرج در اسناد مناقصه و از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی محترم که دارای صلاحیت و امکانات لازم می‌باشند. دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد و فرم شرایط شرکت در مناقصه به سایت سیمان کرمان به نشانی www.kcig.ir و یا سامانه تدارکات الکترونیکی سیما تندر به نشانی www.simatender.ir مراجعه و پاکات مربوطه را تا پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۳ در پاکات درب بسته در ساعت اداری به واحد تدارکات کرمان و یا دفتر تهران تحویل نمایند.

آدرس کارخانه: کرمان، کیلومتر ۱۷ جاده تهران، تلفن تماس: ۸۸۸۷۹۴۲۱ داخلی ۱۵۱