۴۰۸۸ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – عملیات ایاب و ذهاب کارکنان کارخانه سیمان کرمان

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت انجام عملیات ایاب و ذهاب کارکنان کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت انجام عملیات ایاب و ذهاب کارکنان کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه و از […]

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت انجام عملیات ایاب و ذهاب کارکنان کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه

گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت انجام عملیات ایاب و ذهاب کارکنان کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه و از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی محترم که دارای صلاحیت و امکانات لازم می‌باشند. دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد و فرم شرایط شرکت در مناقصه به سایت سیمان کرمان به نشانی www.kcig.ir و یا سامانه تدارکات الکترونیکی سیما تندر به نشانی www.simatender.ir مراجعه و پاکات مربوطه را تا تاریخ ۲۶/۰۳/۱۴۰۳ در پاکات درب بسته در ساعت اداری به واحد تدارکات کرمان و یا دفتر تهران تحویل نمایند.

آدرس کارخانه: کرمان، کیلومتر ۱۷ جاده تهران، تلفن: ۳۱۳۴۱۵۰۵-۰۳۴