۴۰۸۹ مناقصه – بانک ملت – تهیه و نصب دستگاه دیزل ژنراتو kva  ٤۰۰

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۱۱۰/١٤٠٣ نوبت دوم بانک ملت در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای جهت تهیه و نصب دستگاه دیزل ژنراتو kva  ٤۰۰ برای انبار کیلومتر (۵۳ ( رباط کریم اقدام نماید. مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: ارایه فيش واریز مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب […]

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۱۱۰/١٤٠٣ نوبت دوم

بانک ملت در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای جهت تهیه و نصب دستگاه دیزل ژنراتو kva  ٤۰۰ برای انبار کیلومتر (۵۳ ( رباط کریم اقدام نماید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه:

ارایه فيش واریز مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری جام به شماره ٢٠٢٤٠١٠٢٦٥ و شناسه واریز ۱٤٠٣٣٣٠٠٠٢٠١١٠٢٧٠ به نام اداره کل حسابداری مالی بانک ملت

آغاز توزیع اسناد:

شرکت های متقاضی می توانند جهت خرید اسناد مناقصه در ساعات اداری روزهای چهارشنبه مورخ ۲۳/۰۳/۱٤۰۳ و شنبه ۲۶/٠٣/۱٤٠٣و یکشنبه ۲۷/۰۳/۱٤۰۳با ارائه معرفی نامه به نشانی تهران – خیابان انقلاب نرسیده به میدان فردوسی- نبش کوچه آذرنوش – پلاک ۱ طبقه اول واحد معاملات و قراردادها – اداره کل مهندسی ساختمان بانک ملت مراجعه نمایند شماره تماس ۸۸۸۳۶۴۵۰ – ۸۸۸۲۳۵۵۱

تاریخ تحویل پاکات :

۰۴/۰۴/۱۴۰۳

تاریخ بازگشانی پاکات:

پاكات الف و ب ۱۰/۰۴/۱۴۰۳

پاکت ج : ۱۷/۰۴/۱۴۰۳

اداره کل مهندسی ساختمان – واحد معاملات و قراردادها