۴۰۸۹ مناقصه – شرکت مخابرات ايران- منطقه اردبيل – خرید تجهیزات OLT به تعداد ۵ عدد

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۵/۱۴۰۳   دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران- منطقه اردبيل موضوع مناقصه خرید تجهیزات OLT به تعداد ۵ عدد تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌صورت ضمانتنامه يا چک‌بانکی رمزدار (چک تضمین‌شده) تهيه و تسليم و يا نقداً به‌حساب شماره ۵۷۸۹۴۳۵۸۶۵ (با کد شناسه ۱۰۰۰۰۸۰۸۰۸۱۶۱) نزد بانك […]

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۵/۱۴۰۳

 

دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران- منطقه اردبيل
موضوع مناقصه خرید تجهیزات OLT به تعداد ۵ عدد
تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌صورت ضمانتنامه يا چک‌بانکی رمزدار (چک تضمین‌شده) تهيه و تسليم و يا نقداً به‌حساب شماره ۵۷۸۹۴۳۵۸۶۵ (با کد شناسه ۱۰۰۰۰۸۰۸۰۸۱۶۱) نزد بانك ملت واريز و فيش آن را ارائه نمايند.

ضمناً به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از ميزان مقرر، چک شخصی و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت فروش اسنادمناقصه به مدت ۵ روز کاری پس از چاپ آگهی
آخرین‌مهلت تحويل مدارک و اسناد مناقصه ۵ روز کاری پس از آخرین‌مهلت فروش اسناد مناقصه
چگونگی و محل دريافت اسناد مناقصه اشخاص حقوقی می‌توانند با ارائه فيش واريزی به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال به‌حساب ۱۶۶۰۲۶۰۲۳۲ (با کد شناسه ۱۰۰۰۰۸۰۱۱۹۱۲۰) نزد بانک ملت شعبه مرکزی اردبيل به اداره پشتيبانی و تدارکات واقع در اردبيل، خیابان جمهوری اسلامی، ميدان مخابرات، ساختمان مخابرات منطقه اردبيل، طبقه دوم مراجعه و اسناد را دريافت نمايند و يا با واريز مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ ريال به‌حساب فوق در مهلت مقرر از طريق اينترنت به سايت اين شرکت به آدرس www.ar.tci.ir مراجعه و اسناد را دريافت دارند و جهت اطلاع از آخرين تغييرات احتمالی در اسناد مناقصه بايستی تا پايان مهلت تحويل پيشنهادات به سايت مذکور مراجعه نمايند.

در ضمن به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد لاک و مهر و پيشنهاد هائی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

محل تحويل پيشنهادات اردبيل، خيابان جمهوری اسلامی، ميدان مخابرات، ساختمان مخابرات منطقه، طبقه همکف، دبيرخانه
شماره تلفن تماس ۳۳۳۶۴۸۵۵-۰۴۵ شماره دورنگار ۳۳۳۶۳۵۵۵-۰۴۵
گشایش پاکت‌ها اولین روز کاری پس از اتمام مهلت تحويل مدارک و اسناد رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در اتاق کمیسیون معاملات منطقه انجام خواهد شد.

توضیح اینکه روزهای کاری مخابرات منطقه اردبیل برای فروش اسناد و تحویل پاکت از شنبه تا چهارشنبه ۰۶:۰۰ تا ۱۳:۰۰ و پنج‌شنبه از ساعت ۰۸:۰۰ لغایت ۱۳:۰۰ می‌باشد.