۴۰۸۹ مناقصه – شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد – خرید و حمل لوازم یدکی آسانسورها

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۳۰۹۵۰۰۷۰۰۰۰۰۶ موضوع : تجدید اول خرید و حمل لوازم یدکی آسانسورهای خطوط شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد ساخت شرکت تیسن کروپ مبلغ برآورد : ۱۵۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰  ریال جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۳۰۹۵۰۰۷۰۰۰۰۰۶

موضوع : تجدید اول خرید و حمل لوازم یدکی آسانسورهای خطوط شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد ساخت شرکت تیسن کروپ

مبلغ برآورد : ۱۵۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰  ریال

جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز درج گردیده است.

شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد