۴۰۸۹ مناقصه – گروه ملي صنعتي فولاد ايران – خريد ۸۸۰ عدد (۸۰۰ تن) الکترود

آگهي مناقصه‌عمومی یک مرحله به شماره ۲۰۳۰۰۰۲ موضوع: خريد ۸۸۰ عدد (۸۰۰ تن) الکترود و نيپل گرافيتي قطر ۵۵۰ م م کوره EBT مورد نياز بخش فولادسازي كارخانجات گروه ملي صنعتي فولاد ايران. گروه ملي صنعتي فولاد ايران در نظر دارد خريد ۸۸۰ عدد (۸۰۰ تن) الکترود و نيپل گرافيتي قطر ۵۵۰ م م کوره […]

آگهي مناقصه‌عمومی یک مرحله به شماره ۲۰۳۰۰۰۲

موضوع: خريد ۸۸۰ عدد (۸۰۰ تن) الکترود و نيپل گرافيتي قطر ۵۵۰ م م کوره EBT مورد نياز بخش فولادسازي كارخانجات گروه ملي صنعتي فولاد ايران.

گروه ملي صنعتي فولاد ايران در نظر دارد خريد ۸۸۰ عدد (۸۰۰ تن) الکترود و نيپل گرافيتي قطر ۵۵۰ م م کوره EBT بخش فولادسازی گروه ملی صنعتی فولاد ایران را از طريق مناقصه و طبق شرايط عمومي و خصوصي مناقصه از فروشندگان يا تأمين كنندگان واجدشرایط خريداري نمايد. لذا، متقاضيان می‌توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به آدرس: اهواز، كيلومتر ۹ جاده خرمشهر، شركت گروه ملي صنعتي فولاد ایران (امور قراردادها) تلفن:۳۳۱۴۲۸۷۲-۰۶۱ و ۳۳۳۱۰۰۶۶-۰۶۱ مراجعه و يا از طريق وب‌سایت WWW.INSIG.ORG اقدام نمايند.

تاريخ فروش اسناد مناقصه از روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۳ لغايت روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۳ مي‌باشد‌.