۴۰۹۰ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبرنوری

تجدید آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۴/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبرنوری جهت اجرای طرح‌های فیبر دسترسی در سطح استان تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک تضمین‌شده) تهيه و تسليم و يا نقداً […]

تجدید آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۴/۱۴۰۳

دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل
موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبرنوری جهت اجرای طرح‌های فیبر دسترسی در سطح استان
تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک تضمین‌شده) تهيه و تسليم و يا نقداً به‌حساب شماره ۵۷۸۹۴۳۵۸۶۵ با کد شناسه ۱۰۰۰۰۸۰۸۰۱۶۱ نزد بانك ملت شعبه مرکزی اردبيل واريز و فيش آن را ارائه نمايند.

ضمناً به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از ميزان مقرر، چک شخصی و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت فروش اسنادمناقصه به مدت ۵ روز کاری شرکت پس از چاپ آگهی
آخرین‌مهلت تحويل مدارک و اسناد مناقصه ۵ روز کاری شرکت پس از آخرین‌مهلت فروش اسناد مناقصه
چگونگی و محل دريافت اسناد مناقصه شرکت‌کنندگان با ارائه فيش واريزی به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال به‌حساب ۱۶۶۰۲۶۰۲۳۲ (با کد شناسه ۱۰۰۰۰۸۰۱۱۹۱۲۰) نزد بانک ملت شعبه مرکزی اردبيل به اداره پشتيبانی و تدارکات واقع در اردبيل، خیابان جمهوری اسلامی، ميدان مخابرات، ساختمان مخابرات منطقه اردبيل، طبقه دوم مراجعه و اسناد را دريافت نمايند و یا با واريز مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ ريال به‌حساب فوق در مهلت مقرر از طريق اينترنت به سايت اين شرکت به آدرس www.ar.tci. ir مراجعه و اسناد را دريافت دارند و جهت اطلاع از آخرين تغييرات احتمالی در اسناد مناقصه بايستی تا پايان مهلت تحويل پيشنهادات به سايت مذکور مراجعه نمايند.

در ضمن به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد لاک ومهر و پيشنهاد هائی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

محل تحويل پيشنهادات اردبيل، خیابان جمهوری اسلامی، ميدان مخابرات، ساختمان مخابرات منطقه اردبيل، طبقه همکف، دبيرخانه
شماره تلفن تماس و دورنگار ۳۳۳۶۴۰۳۵ -۰۴۵ و ۳۳۳۶۳۵۵۵- ۰۴۵
– گشایش پاکت‌های پیشنهادی قیمت اولین روز کاری شرکت پس از اتمام مهلت تحويل مدارک و اسناد رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در اتاق کمیسیون معاملات منطقه اردبیل برگزار خواهد شد.

توضیح اینکه روزهای کاری مخابرات منطقه اردبیل برای فروش اسناد و تحویل پاکت از شنبه تا چهارشنبه ۰۶:۰۰ تا ۱۳:۰۰ و پنج‌شنبه از ساعت ۰۸:۰۰ لغایت ۱۳:۰۰ می‌باشد.