۴۰۹۰ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – سرویس ایاب و ذهاب

آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب (نوبت دوم) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب پرسنل را از طریق مناقصه‌عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به واحد […]

آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب (نوبت دوم)

شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب پرسنل را از طریق مناقصه‌عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند.

تلفن تماس جهت هماهنگی: ۰۹۱۲۵۱۷۵۰۱۰ ۰۹۳۷۲۱۴۸۵۸۲

شماره تماس شرکت: ۳۳۷۲۶۴۰۰-۰۱۱ و ۳۳۷۲۶۸۴۲-۰۱۱

ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات و واریز سپرده شرکت در مناقصه: از تاریخ درج آگهی تا ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳

ساعت و تاریخ برگزاری مناقصه: ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳

مکان برگزاری مناقصه: مازندران، ساری، جاده گهرباران،‌ شرکت زراعی دشت ناز

اینستاگرام شرکت: Dashtnaz.co