۴۰۹۰ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – پوشش نایلون سقفی

آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار اجرای تعویض پوشش نایلون سقفی و توری پنجره گلخانه‌های شرکت شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد تعویض پوشش نایلون سقفی گلخانه (واحد بهارستان) و تعویض توری پنجره و پلاستیک سقف (گلخانه فاز یک) خود را از طریق مناقصه‌عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات […]

آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار اجرای تعویض پوشش نایلون سقفی و توری پنجره گلخانه‌های شرکت

شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد تعویض پوشش نایلون سقفی گلخانه (واحد بهارستان) و تعویض توری پنجره و پلاستیک سقف (گلخانه فاز یک) خود را از طریق مناقصه‌عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط به امور بازرگانی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و یا با تلفن به شرح ذیل تماس حاصل نمایند.

شماره تماس جهت هماهنگی: آقای خادمیان ۰۹۱۲۵۱۷۵۰۱۰

شماره تلفن شرکت: ۳۳۷۲۶۴۰۰-۰۱۱ و ۳۳۷۲۶۸۴۲-۰۱۱

ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات و واریز سپرده شرکت در مناقصه: از تاریخ درج آگهی تا ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳

ساعت و تاریخ برگزاری مناقصه: ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳

مکان برگزاری مناقصه: مازندران، ساری، جاده گهرباران،‌ شرکت زراعی دشت ناز

اینستاگرام شرکت: Dashtnaz.co