۴۰۹۰ مناقصه – بانك ملت – خرید، گارانتی و پشتیبانی ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه پایانه‌ها

آگهي مناقصه‌عمومی ۱۰۸‏‏‏/۱۴۰۳  الف: مناقصه‌گذار: بانك ملت ب: موضوع مناقصه: خرید، گارانتی و پشتیبانی ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه پایانه‌های فروشگاهی ثابت ‏‏‏/ سیار‏‏‏/ اندروید ج: تضامین لازم برای شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی غیر از بانک ملت و یا فیش واریزی سپرده نقدی‏ به حساب‌جاری جام به شماره ۲۰۲۴۰۱۳۵۹۵ به شناسه واریز ۱۴۰۳۱۷۵۰۰۱۰۱۰۸۱۸۰ (قابل پرداخت دركليه شعب […]

آگهي مناقصه‌عمومی ۱۰۸‏‏‏/۱۴۰۳

 الف: مناقصه‌گذار: بانك ملت

ب: موضوع مناقصه: خرید، گارانتی و پشتیبانی ۲۰۰٫۰۰۰ دستگاه پایانه‌های فروشگاهی ثابت ‏‏‏/ سیار‏‏‏/ اندروید

ج: تضامین لازم برای شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی غیر از بانک ملت و یا فیش واریزی سپرده نقدی‏ به حساب‌جاری جام به شماره ۲۰۲۴۰۱۳۵۹۵ به شناسه واریز ۱۴۰۳۱۷۵۰۰۱۰۱۰۸۱۸۰ (قابل پرداخت دركليه شعب بانك ملت) به شرح مبالغ جدول ذیل:

ردیف موضوع تعداد مبلغ سپرده (ریال)
۱ پایانه اندروید (دارای keypad) ۶۰٫۰۰۰ ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ پایانه اندرید (دارای Full Touch Screen) ۳۰٫۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ پایانه سیار ۶۰٫۰۰۰ ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ پایانه ثابت ۵۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

د: مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه: ارائه معرفينامه و فیش واریز مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به حساب جاري جام شماره ۲۰۲۴۰۱۰۲۶۵ با شناسه ۱۴۰۳۱۷۵۰۰۱۰۱۰۸۲۲۰ قابل پرداخت دركليه شعب بانك ملت.

 

ه: محل دريافت اسناد مناقصه: تهران، خیابان طالقاني، مقابل ساختمان وزارت نفت‏‏‏‏‏‏، ساختمان شماره ۳۸۰، طبقه ششم، واحد معاملات و قراردادها.

شماره تماس: ۶۴۸۲۱۰۵۰ ‏‏‏‏‏- ۶۴۸۲۱۰۸۴‏‏‏-۶۴۸۲۱۲۳۸

 

جدول زماني انجام مناقصه  
آغاز توزیع اسناد مناقصه ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۲۲‏‏‏/۰۳‏‏‏/۱۴۰۳  
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ ۰۳‏‏‏/۰۴‏‏‏/۱۴۰۳
تاريخ گشایش پاكت‌ها رأس ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۰۴‏‏‏/۰۴‏‏‏/۱۴۰۳