۴۰۹۱ مناقصه – شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت – خرید برنج و ادویه و حبوبات