۴۰۹۱ مناقصه – شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت – تهیه اقلام پروتئینی