۴۰۹۱ مزایده – بانك ملت – پشتیبانی (تعمیر، سرویس، نگهداری و تأمین نامحدود قطعات)

آگهي مناقصه عمومی ۱۱۳‏/۱۴۰۳  الف: مناقصه گزار: بانك ملت ب: موضوع مناقصه: پشتیبانی (تعمیر، سرویس، نگهداری و تأمین نامحدود قطعات) جمعاً تعداد ۱۸۳ دستگاه سورتر اسکناس با مارک و مدل Glory UW‏-۵۰۰‏ ج: تضامین لازم برای شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی غیر از بانک ملت و یا فیش واریزی سپرده نقدی‏‏/ چک بانکی‏‏/بین بانکی غیر […]

آگهي مناقصه عمومی ۱۱۳‏/۱۴۰۳

 الف: مناقصه گزار: بانك ملت

ب: موضوع مناقصه: پشتیبانی (تعمیر، سرویس، نگهداری و تأمین نامحدود قطعات) جمعاً تعداد ۱۸۳ دستگاه سورتر اسکناس با مارک و مدل Glory UW-۵۰۰

ج: تضامین لازم برای شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی غیر از بانک ملت و یا فیش واریزی سپرده نقدی‏‏/ چک بانکی‏‏/بین بانکی غیر از چک عادی مشتریان و یا نقداً به مبلغ ۲٫۵۰۷٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاري جام به شماره ۲۰۲۴۰۱۳۵۹۵ به شناسه واریز ۱۴۰۳۱۷۵۰۰۱۰۱۱۳۱۸۶ (قابل پرداخت دركليه شعب بانك ملت)

 

د: مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه: ارائه معرفينامه و فیش واریز مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به حساب جاري جام شماره ۲۰۲۴۰۱۰۲۶۵ با شناسه ۱۴۰۳۱۷۵۰۰۱۰۱۱۳۲۲۶ قابل پرداخت دركليه شعب بانك ملت.

 

ه: محل دريافت اسناد مناقصه: تهران، خیابان طالقاني، مقابل ساختمان وزارت نفت، ساختمان شماره ۳۸۰ ‏‏‏‏، طبقه ششم، واحد معاملات و قراردادها.

شماره تماس: ۶۴۸۲۱۰۵۰ ‏‏‏- ۶۴۸۲۱۰۸۴‏-۶۴۸۲۱۲۳۸

 

جدول زماني انجام مناقصه  
آغاز توزیع اسناد مناقصه ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۲۳‏/۰۳‏/۱۴۰۳  
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ ۰۳‏/۰۴‏/۱۴۰۳
تاريخ گشایش پاكت‌ها رأس ساعت ۰۸:۱۵ مورخ ۰۴‏/۰۴‏/۱۴۰۳