۴۰۹۲ مناقصه – قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء -موسسه فاطر – حمل و باراندازی مصالح سنگی

یک مرحله ای نوبت دوم قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء -موسسه فاطر در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح سنگی و گل و لای ناشی از سیلاب سد امیرکبیر و تسطیح دپو، پروژه انجام عملیات اجرایی تخلیه رسوبات واریزه ای و لایروبی رودخانه پایین دست سد امیرکبیر اقدام نماید. محل اجرای عملیات: […]

یک مرحله ای

نوبت دوم

قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء -موسسه فاطر در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح سنگی و گل و لای ناشی از سیلاب سد امیرکبیر و تسطیح دپو، پروژه انجام عملیات اجرایی تخلیه رسوبات واریزه ای و لایروبی رودخانه پایین دست سد امیرکبیر اقدام نماید.

محل اجرای عملیات: کرج، کیلومتر ۱۷ جاده چالوس، روستای خوزنکلا، سد امیرکبیر

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ به حروف هشت میلیارد ریال و به عدد ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی صادره از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی یا واریز وجه نقد به‌حساب جاری شماره ۵۱۵۱۷۱۸۰۵۴۰۰۶ بانک سپه شعبه میدان مادر به‌نام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)– واحد اجرایی فاطر.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: دریافت اسناد مناقصه فقط به نماینده پیمانکار با ارائه مدارک معتبر با مهر و امضای از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۴:۰۰ از مورخ ۲۶/۰۳/۱۴۰۳ لغایت ۲۹/۰۳/۱۴۰۳

بازدید از محل اجرای پروژه: از مورخ ۲۶/۰۳/۱۴۰۳ لغایت ۲۸ /۰۳/۱۴۰۳

ارائه و تحویل اسناد مناقصه: از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰ مورخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۳ لغایت ۲۹/۰۳/۱۴۰۳

آخرین‌مهلت تسلیم پیشنهادات: تا ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۳

زمان گشایش پاکات: مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۳

محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کرج، کیلومتر ۱۷ جاده چالوس، روستای خوزنکلا، سد امیرکبیر، موسسه فاطر، پروژه سامانه انتقال آب از سد طالقان، واحد دبیرخانه و امور قراردادهای پروژه.

مبلغ اسناد مناقصه: به‌صورت رایگان می‌باشد.

سایر توضیحات: پیشنهادهای فاقد ضمانتنامه و امضا، مشروط و مخدوش از مناقصه حذف خواهند شد.

پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت تعیین شده در اسناد واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پیشنهادات تا ۹۰ روز پس از آخرین‌مهلت تسلیم پیشنهادات معتبر می‌باشد.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.