۴۰۹۲ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – احداث ساختمان نگهباني و اجراي محوطه

آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۱۰-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۱۲ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از […]

آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۱۰-۱۴۰۳

شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۱۲ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت‌نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

۱- نام دستگاه مناقصه‌گزار: شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران.

۲-موضوع مناقصه: احداث ساختمان نگهباني و اجراي محوطه و عمليات اجرايي تكميلي ساختمان پست امداد و تعميرات ناحيه شهر ري (علائين).

۳- مهلت خريد و محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان شركت در مناقصه براي دريافت و خريد اسناد اين مناقصه، حداكثر تا ساعت ۱۶:۱۵ مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳ بايد از طريق سامانه ستاد الكترونيك دولت مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌حساب جاري ۸۱۸۴۰۲۵۸۶۶۰۰۱ بانك سامان شعبه شهر ري واريز تا بتوانند اسناد را به‌صورت الكترونيكي دريافت نمايند.

۴-مبلغ برآورد اوليه مناقصه و محل اعتبار: به مبلغ ۱۸۸٫۲۰۰٫۱۳۱٫۶۴۸ ريال و از محل اعتبارات جاري.

۵- مدت اجراي كار: ۸ ماه شمسي.

۶- شرايط اختصاصي شركت در مناقصه:

۶-۱- اشخاص حقوقي حق شركت در مناقصه رادارند.

۶-۲- داشتن گواهينامه تأييد صلاحيت ايمني داراي اعتبار از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي الزامي است.

۶-۳-داشتن حداقل رتبه ۵ رشته ابنيه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ریزی كشور.

۷- مبلغ‌ تضمين‌ شركت‌ در مناقصه‌: شركت‌كنندگان در مناقصه موظفند مبلغ به عدد ۶٫۰۶۶٫۰۰۳٫۹۵۰ ريال (به حروف شش ميليارد و شصت و شش ميليون و سه هزار و نهصد و پنجاه ريال) تحت عنوان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به يكي از طرق ذيل تهيه و ارسال نمايند.

۱-۸- ضمانتنامه بانكي به ميزان مبلغ مذكور به مدت اعتباري حداقل سه (۳) ماه و قابل تمديد، صادره از يكي از بانک‌های دولتي يا خصوصي كشور (داراي مجوز لازم از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به‌نام شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران.

۲-۸- رسيد پرداخت به ميزان مبلغ مذكور به‌عنوان سپرده نقداً به‌حساب جاري شماره ۰۱۰۷۸۰۷۸۷۴۰۰۰ و شماره شبا ۰۹۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۷۸۰۷۸۷۴۰۰۰IR نزد بانك ملي شعبه بلوار شهرري به‌نام شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران.

۳-۸- چک‌بانکی تضميني به ميزان مبلغ مذكور صادره از يكي از بانک‌های دولتي يا خصوصي كشور داراي مجوز لازم از بانك جمهوري اسلامي ايران به‌نام شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران.

۴-۸- گواهي خالص مطالبات قطعي تأییدشده قراردادهاي مناقصه گر از سوي امور مالي مناقصه‌گزار.

تبصره ۱: هرگونه تضمين ديگري كه به‌غیراز روش‌های فوق به‌عنوان سپرده شركت در مناقصه ارائه گردد، باعث حذف شرکت‌کننده مربوطه خواهد شد و به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های كمتر از ميزان قیدشده، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ۲: اصل فيش واريزي جهت خريد اسناد مناقصه به همراه ضمانتنامه در پاكت الف قرار گيرد.

۸-مهلت و محل تحويل پيشنهادها: پیشنهاددهندگان بايد پيشنهادهاي خود را تا ساعت ۱۶:۱۵ روز شنبه مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۳ در سامانه ستاد الكترونيك دولت ارائه و بارگذاري (به‌صورت الكترونيكي) و همچنين پاكت الف را به‌صورت فيزيك تحويل دفتر قراردادها و امور بازرگاني شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران نمايند.

۹- تاريخ گشايش پاكات: ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز يكشنبه مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۳ در دفتر قراردادها و امور بازرگاني شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران

۱۰-حضور نماينده مناقصه‌گران با معرفی‌نامه كتبي و كارت شناسائي معتبر در جلسه گشایش بلامانع می‌باشد.

۱۱- هزينه درج آگهي به عهده دستگاه مناقصه‌گزار می‌باشد.

 ۱۲- نشاني سایت‌ها: -سايت ستاد الكترونيكي دولت: setadiran.ir.www – سايت ملي مناقصات:http://iets.mporg.ir – سايت آب و فاضلاب مهندسي كشور www.nww.ir– سايت آب و فاضلاب منطقه ۶ t6ww.tpww. ir.www

-اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سايت سامانه (www.setadiran.ir) بخش «ثبت نام/پروفايل تامين كننده/مناقصه گر» موجود است. مركز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱