۴۰۹۲ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران – تأمین تعداد ۲۹ نفر پرسنل

آگهي تجدید مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی شماره ۰۷-۱۴۰۳  شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران در نظر دارد فراخوان «تأمین تعداد ۲۹ نفر پرسنل (۲۳ نفر نوبت کار به‌صورت ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت و ۶ نفر پرسنل روزکار) جهت ارائه خدمات و انجام بخشی از خدمات نگهبانی تامین نیروی انسانی […]

آگهي تجدید مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی

شماره ۰۷-۱۴۰۳

 شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران در نظر دارد فراخوان «تأمین تعداد ۲۹ نفر پرسنل (۲۳ نفر نوبت کار به‌صورت ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت و ۶ نفر پرسنل روزکار) جهت ارائه خدمات و انجام بخشی از خدمات نگهبانی تامین نیروی انسانی و حفاظت فیزیکی از اماکن و تاسیسات در محدوده عملیاتی شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران» به شماره ۲۰۰۳۰۹۴۵۶۶۰۰۰۰۰۵  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا گشایش پیشنهادات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به‌صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهرسازمانی اقدام لازم را به عمل‌آورند.

 1. مواعد زمانی:
 • تاریخ انتشار فراخوان: ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۶/۰۳/۱۴۰۳
 • مهلت دریافت اسناد فراخوان: ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۳
 • مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۳
 • زمان گشایش پاکات: ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۳ در محل سالن كنفرانس دستگاه مناقصه‌گزار.
 1. برآورد مبلغ مناقصه: معادل ۱۳۲٫۵۵۶٫۰۵۹٫۸۰۲ ریال (یکصد و سی و دو میلیارد و پانصد و پنجاه و شش میلیون و پنجاه و نه هزار و هشتصد و دو ریال) مطابق با جدول مقادیر و برآورد اجرای کار می‌باشد.
 2. مدت زمان اجرای كار: مدت اجرای کار ۱۲ ماه شمسی و از مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۳ بوده که نسبت به انجام خدمات موضوع مناقصه از طرف کارفرما تعیین و ابلاغ می‌گردد.
 3. شرايط شرکت‌کنندگان:

۱- ارائه رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسیس و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضاي مجاز پیشنهاددهنده براي اسناد مالي و تعهدآور.

۲- ارائه گواهی تائید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ارائه مستندات ثبت‌نام جهت تمدید.

۳- ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۴- دارای مجوز نیروی انتظامی و حضور در لیست تائید شده از سوی مرکز حراست وزارت نیرو.

۵- ارائه حداقل ۲ قرارداد منعقده با دستگاه‌های اجرایی و یا شرکت‌های آب و فاضلاب کشور مرتبط با موضوع مناقصه (مشابه با موضوع مناقصه و حداقل به مقدار مبلغ برآورد مناقصه).

۶- ارائه حداقل دو رضایتنامه مرتبط از کارفرمایان قبلی (متناظر با قراردادهای ارائه‌شده دربند قبل) که با تائید بالاترین مقام شرکت یا معاونت یا مدیر دفتر قراردادها و امور بازرگانی باشد.

۷- ارائه حداقل ۲ سال مفاصا حساب مالياتي از ۵ سال گذشته یا ارائه برگ تشخیص قطعی مالیات عملکرد و مستندات پرداخت آن.

 1. مبلغ سپرده شركت در مناقصه: مبلغ سپرده شركت در مناقصه معادل ۴٫۵۱۵٫۵۶۰٫۵۹۸ ریال (چهار میلیارد و پانصد و پانزده میلیون و پانصد و شصت هزار و پانصد و نود و هشت ریال) می‌باشد که می‌توانند به‌صورت فیش واریز نقدی به‌حساب جاری ۳۰۰۳۱۱۹۷۷۱۸۸۱۲ و به شماره شبا ۳۲۰۶۰۰۳۰۰۳۰۱۱۰۹۷۷۱۸۸۱۰۰۲IR بانک قرض‌الحسنه مهر ایران شعبه ولیعصر و یا ضمانتنامه معتبر بانکی به همان مبلغ به‌نام شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران تهیه و در بخش تعیین‌شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند. پاکت الف (سپرده) می‌بایست با درج شماره مناقصه و مشخصات شرکت همزمان به‌صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه گردد.
 2. محل تأمين اعتبار: بودجه جاري (طرح‌های غير عمراني).
 3. ساير شرايط: به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط و مخدوش و پيشنهاداتي كه پس از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقأ ترتيب اثر داده نخواهد شد. هزينه خريد اسناد مناقصه قابل‌برگشت نمی‌باشد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
 4. نشاني سایت‌های اينترنتي: شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور http://www.nww.ir و ملي مناقصات http://iets.mporg. ir و آبفاي منطقه يك t1ww.tpwww.co.ir و ستاد ایران www.setadiran.ir می‌باشد.

اطلاعات تماس دفاتر ثبت‌نام در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت‌نام/پروفایل تأمین‌کننده/مناقصه گر موجود است. مرکز تماس:۴۱۹۳۴-۰۲۱