۴۰۹۲ مزایده – شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – فروش بخشی از اجناس اسقاطی

شهروندی در مدار آب آگهي تجديد مزایده‌عمومی به شماره ۲/۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران در نظر دارد مزایده‌عمومی با موضوع فروش بخشی از اجناس اسقاطی، مستعمل و ضایعاتی با وضعیت موجود در انبارهای شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران، را به شماره ۱۰۰۳۰۹۳۷۶۳۰۰۰۰۰۲ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت […]

شهروندی در مدار آب

آگهي تجديد مزایده‌عمومی به شماره ۲/۴۰۳

شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران در نظر دارد مزایده‌عمومی با موضوع فروش بخشی از اجناس اسقاطی، مستعمل و ضایعاتی با وضعیت موجود در انبارهای شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران، را به شماره ۱۰۰۳۰۹۳۷۶۳۰۰۰۰۰۲ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

۱-مهلت دريافت اسناد مزایده: متقاضيان جهت دريافت اسناد مزایده مي­توانند از روز یکشنبه مورخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۳ تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۳ از طـــریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمایند.

۲- مهلت بازدید از اقلام مزایده: از روز چهارشنبه مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۳ تا روز یکشنبه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۳ از ساعت ۰۹:۰۰ صبح لغایت ۱۳:۰۰ در روزهای اداری.

۳- مبلغ و نوع سپرده شركت در مزایده: پیشنهاددهنده مكلف است مبلغ ۵% (پنج درصد) مبلغ پیشنهادی خود را به‌عنوان سپــرده شــرکت در مــزایـده به‌صورت چک‌بانکی تضــميني، ضمــــانتنامه بانــكـي، واريز نقــدي به‌حساب شمـاره ۸۸۴-۴۰-۴۰۴۱۰۹-۳ نزد بانك سامان شعبه کوی نصر به‌نام شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران، تهیه و تصویر آن را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت (الف) بارگذاری و ثبت نماید و اصل آن را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۰۴/۱۴۰۳ به دفتر قراردادها و امور بازرگانی این شرکت تسلیم نماید.

۴- مهلت ارائه پيشنهاد: شرکت­کننده در مزایده می‌بایست کلیه مدارک مربوط به اسناد مزایده و پاکات (الف، ب، ج) را حداكثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۰۴/۱۴۰۳ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.

۵- گشایش پاکت‌ها: پیشنهادات واصله شرکت‌کنندگان در مزایده با حضور اعضای کمیسیون مزایده و در محل دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران (به نشانی تهران، بزرگراه جلال آل احمد ابتداي شهرآرا، نبش آرش مهر)، ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۳۱/۰۴/۱۴۰۳ از طریق سامانه ستاد بازگشایی خواهد شد.

۶- درفروش اقلام مورد مزایده وجه آن نقداً و به‌صورت یکجا دریافت و هرگونه کسور و عوارض قانونی متعلقه، جریمه تأخیر به عهده برنده يا برندگان مزايده مي­باشد.

۷- هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده مزایده گزار می­باشد.

۸- هزينه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري در خصوص تعيين قيمت پايه كارشناسي مورد مزايده به عهده برنده مزايده­ می‌باشد.

۹-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

نشاني‌هاي سايت اينترنتي: (http://iets.mporg.ir) و (http://www.nww.ir) و (http://tender.bazresi.ir)

 آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران

 (سهامي خاص)