۴۰۹۲ مناقصه – شهرداری مشهد – خدمات تأمین و به‌کارگیری حداقل ۸ دستگاه خودرو

آگهی مناقصه‌عمومی شماره ۱۷۰ شهرداری مشهد (شرکت قطارشهری) موضوع مناقصه: انجام خدمات تأمین و به‌کارگیری حداقل ۸ دستگاه خودرو سبک سواری با راننده ثابت برای شرکت قطار شهری مشهد از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار می‌گردد. مدت و محل و‌ نحوه انجام کار: یک سال شمسی و محل انجام کار در سطح شهر مشهد و […]

آگهی مناقصه‌عمومی شماره ۱۷۰ شهرداری مشهد (شرکت قطارشهری)

موضوع مناقصه: انجام خدمات تأمین و به‌کارگیری حداقل ۸ دستگاه خودرو سبک سواری با راننده ثابت برای شرکت قطار شهری مشهد از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار می‌گردد.

مدت و محل و‌ نحوه انجام کار: یک سال شمسی و محل انجام کار در سطح شهر مشهد و در صورت لزوم سایر شهرستان‌های کشور و میزان خسارت / جریمه مطابق با شرح اسناد مناقصه

مهلت و محل خرید اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد: از تاریخ قانونی انتشار آگهی مناقصه در روزنامه لغایت مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۳

نکته: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا گشایش پاکت‌ها و اعلام برنده و … از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه از مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۳ می‌باشد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار: انتهای بلوار رستمی، حاشیه بزرگراه بسیج، ساختمان قطار شهری مشهد، طبقه چهارم (اتاق ۱۴۰۲) امور قراردادها و مناقصات.

تلفن تماس: ۳۳۰۳۰۴۰۲-۰۵۱

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ ۳.۱۰۰.۰۰۰ ریال به‌حساب شماره ۴۰۰۰۴۳۰۰۰ شرکت قطار شهری مشهد نزد بانک تجارت شعبه مرکزی مشهد‌

میزان تضمین شرکت در مناقصه: میزان ۵ درصد برآورد اولیه به مبلغ ۱.۳۲۰.۴۰۷.۷۲۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی معتبر موردقبول می‌باشد.

زمان و محل تحویل و قرائت پیشنهادها از طریق سامانه ستاد: پیشنهاددهندگان باید حداکثر تا ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۳ پاکات پیشنهادها را در سامانه ستاد بارگزاری نمایند. پیشنهادهای رأس ساعت ۱۲:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۳ در بستر سامانه ستاد در حضور کمیسیون مناقصه باز و خوانده خواهد شد. حضور پیشنهاددهنده یا نماینده ایشان در جلسه کمیسیون بلامانع می‌باشد.

نحوه اعلام برنده مناقصه: از طریق سامانه ستاد، مطابق با اسناد مناقصه

ضمانتنامه انجام تعهدات: مطابق با اسناد مناقصه

پیش‌پرداخت: مطابق با اسناد مناقصه

شهرداری مشهد (شرکت قطار شهری)