۴۰۹۲ مناقصه – شركت پارس خودرو – تأمین اقلام

 آگهي مناقصه‌عمومی شماره ۱۵-۱۴۰۳ شركت پارس خودرو در نظر دارد نسبت به تأمین اقلام ذیل از شرکت‌های واجدشرایط اقدام نماید، لـذا از كليـه تأمین‌کنندگان واجدشرایط با فعاليت مرتبط و با تجربه دعوت به عمل می‌آید. شرکت‌کنندگان در مناقصه موظف به دریافت فرم مشخصات کیفی و زمان‌بندی تأمین و همچنین لیست درخواست از سایت شرکت پارس‌خودرو […]

 آگهي مناقصه‌عمومی

شماره ۱۵-۱۴۰۳

شركت پارس خودرو در نظر دارد نسبت به تأمین اقلام ذیل از شرکت‌های واجدشرایط اقدام نماید، لـذا از كليـه تأمین‌کنندگان واجدشرایط با فعاليت مرتبط و با تجربه دعوت به عمل می‌آید.

شرکت‌کنندگان در مناقصه موظف به دریافت فرم مشخصات کیفی و زمان‌بندی تأمین و همچنین لیست درخواست از سایت شرکت پارس‌خودرو (www.parskhodro.ir) مطابق آگهی شماره فوق و ارسال به شرکت در قالب پاکت ب (به‌صورت مهر و امضاءشده) می‌باشد.

مهلت ارائه پیشنهادات قیمت (پاکت ج): تا روز یکشنبه مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳ می‌باشد.

آدرس محل دریافت پاکات (ب و ج): تهران، كيلومتر ۹ جاده مخصوص كرج، شرکت پارس‌خودرو، معاونت بازرگاني، مدیریت خرید داخل، اداره خرید اداری و عمومی. تلفن: ۴۸۹۱۴۵۱۲

بدیهی است ارائه و تحویل مدارک هیچ‌گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. لذا تیم ارزیابی پارس‌خودرو به‌منظور بررسی و ارزیابی توان فنی- بازرگانی (پاکت ب) شرکت‌های داوطلب، از امکانات آن مجموعه بازدید به عمل خواهد آورد.

شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به‌منزله قبولی تمامی شروط اسناد مناقصه می‌باشد.

از برنده مناقصه یک فقره چک یا تضامین بانکی معادل کل مبلغ خرید اخذ خواهد شد و تا پایان تعهدات نزد دریافت‌کننده کالا باقی خواهد ماند.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

ردیف شرح تعداد واحد توضیحات الزامات
۱ کفش ایمنی ۴۳۷۰ جفت مطابق با مشخصات فنی پیوست اخذ تائید کیفی کالای نمونه و کسب حداقل نمره ارزیابی

 

 

روابط‌عمومی شرکت پارس خودرو