۴۰۹۲ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید TEMPERA TURE TRANSMITTER

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHP – ۰۰۲۴۵۰۷۰۰۲ -T21 موضوع آگهی: خرید TEMPERA TURE TRANSMITTER برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP – ۰۰۲۴۵۰۷۰۰۲ -T21

موضوع آگهی:

خرید

TEMPERA TURE TRANSMITTER

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل