۴۰۹۲ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خرید ۳ دستگاه الکتروگیربکس

آگهي تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی (به همراه ارزیابی‌کیفی)  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید. ۱- نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌ خيابان انديشه، نبش […]

آگهي تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی

(به همراه ارزیابی‌کیفی)

 شركت فاضلاب تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

۱- نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌ خيابان انديشه، نبش انديشه ششم غربی (شهید گودرزی)، تلفن: ۸۸۴۳۵۹۶۱-۰۲۱ و فکس: ۸۸۴۰۹۱۹۴-۰۲۱

۲- مهلت‌های زمانی:

 دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳

مهلت تحويل و بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۳

تاریخ گشایش پاکات: ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۳ خواهد بود.

 

ردیف موضوع مناقصه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال) شماره مناقصه
۱ خرید ۳ دستگاه الکتروگیربکس ضد انفجار جهت درفت تیوب هاضم مدول های ۵ و ۶ تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران ۳٫۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰۳۰۰۵۴۲۰۰۰۰۰۳۴

 

((به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد))