۴۰۹۲ مناقصه – شرکت پتروشیمی بوعلی سینا – تأمین واتر جت ۱۰۰۰ بار برقی

  مناقصه‌عمومی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد تأمین واتر جت ۱۰۰۰ بار برقی  (درخواست شمارهKBD-0200320) مجتمع خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی، سایت ۴ از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به اشخاص توانمند و واجدشرایط در این زمینه واگذار نماید. ۱-مهلت دریافت اسناد مناقصه، ده روز پس از انتشار […]

 

مناقصه‌عمومی

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد تأمین واتر جت ۱۰۰۰ بار برقی

 (درخواست شمارهKBD-0200320) مجتمع خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی، سایت ۴ از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به اشخاص توانمند و واجدشرایط در این زمینه واگذار نماید.

۱-مهلت دریافت اسناد مناقصه، ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی و درج اسناد به نشانی مندرج دربند ۵

۲-آخرین‌مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه (الف، ب، ج): ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج دربند ۵

۳-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سه میلیارد و پانصد میلیون ریال) به‌صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی دروجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می‌باشد.

۴-زمان گشایش پاکت‌های مناقصه: زمان گشایش بعد از ارزیابی پیشنهادها متعاقباً اعلام می‌گردد.

۵-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه بعد از انتشار آگهی نوبت دوم به نشانی سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به نشانی WWW.BSPC.IR مراجعه نمایند.

 

روابط‌عمومی

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا