کاهش تورم بخش تولیدکننده معدن در اردیبهشت ۱۴۰۳

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۱٫۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲٫۱ درصد)، ۰٫۵ واحد درصد کاهش داشته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، طبق اعلام مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، شاخص […]

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۱٫۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲٫۱ درصد)، ۰٫۵ واحد درصد کاهش داشته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، طبق اعلام مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ۱۹۸۵٫۲ است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۱٫۶ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۹٫۷ درصد و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۳۹٫۲ درصد افزایش داشته است. براساس این گزارش، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۱٫۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲٫۱ درصد)، ۰٫۵ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۱٫۶ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش‌ترین تورم ماهانه با ۴٫۷ درصد مربوط به گروه «سایر معادن» و کم‌‌ترین تورم ماهانه با ۱٫۱ درصد مربوط به گروه «کانه‌‌های فلزی» است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۹٫۷ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۱۷٫۸ درصد)، ۱٫۹ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، دراردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱۹٫۷ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش‌‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۳۱٫۹ درصد مربوط به گروه «سایرمعادن» و کم‌‌‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۱۶٫۷ درصد مربوط به گروه «زغال‌سنگ» است. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۳۹٫۲ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴۱٫۴ درصد)، ۲٫۲واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به‌ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۹٫۲ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش‌ترین تورم سالانه با ۴۴٫۲ درصد مربوط به گروه «سایر معادن» و کم‌‌ترین تورم سالانه با ۲۷٫۱ درصد مربوط به گروه «زغال‌‌سنگ» است.