توسعه صنایع، اکتشاف و مشارکت مردم، اولویت بخش معدن

وزیر صنعت،معدن‌وتجارت توسعه صنایع پایین‌دست، اکتشاف و مشارکت مردم را سه اولویت دولت آینده در بخش معدن دانست. به گزارش مناقصه‌مزایده، عباس علی‌آبادی؛ گفت: دولت آینده اگر بخواهد سهم بخش معدن در اقتصاد را ارتقاء دهد، ناگزیر است برای ایجاد ارزش‌افزوده از ذخایر معدنی صنایع پایین‌دست را توسعه دهد تا از صادرات آن‌ها ارز آوری […]

وزیر صنعت،معدن‌وتجارت توسعه صنایع پایین‌دست، اکتشاف و مشارکت مردم را سه اولویت دولت آینده در بخش معدن دانست. به گزارش مناقصه‌مزایده، عباس علی‌آبادی؛ گفت: دولت آینده اگر بخواهد سهم بخش معدن در اقتصاد را ارتقاء دهد، ناگزیر است برای ایجاد ارزش‌افزوده از ذخایر معدنی صنایع پایین‌دست را توسعه دهد تا از صادرات آن‌ها ارز آوری بیشتری داشته باشد. وی به ذخایر ارزشمند معدنی کشور نیز اشاره کرد و افزود: در بخش اکتشاف کار باید تکمیل شود و عقب‌ماندگی‌‌ها در اکتشاف ذخایر معدنی جبران شود. وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، همچنین در ادامه استفاده از سرمایه خرد مردمی و مشارکت مردم برای تأمین سرمایه در بخش معدن را سومین اولویت تمرکز دولت آینده برای پیشرفت بخش معدن دانست.