۴۰۹۳ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – تکمیل عملیات برق‌رسانی

وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۸-۴۰۳- ۲۰۰-ر نوبت : اول تجدید اول آگهی فراخوان شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۱ صورت‌جلسه ‌شماره ۰۶/۹۹۵ مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط […]

وزارت راه و شهرسازی

شرکت عمران شهر جدید پردیس

کد: ۸-۴۰۳- ۲۰۰-ر

نوبت : اول

تجدید اول آگهی فراخوان

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۱ صورت‌جلسه ‌شماره ۰۶/۹۹۵ مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، تکمیل و بارگذاری اسناد به شرح ذیل اقدام نمایند:

 • موضوع: تجدید اول تکمیل عملیات برق‌رسانی مربوط به باقی‌مانده پروژه‌های مسکن مهر فاز ۸ شهر جدید پردیس
 • نوع مناقصه: عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک‌مرحله‌ای.
 • شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ۲۰۰۳۰۰۱۰۹۸۰۰۰۰۱۶ است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و بارگذاری اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه و گشایش پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (setadiran.ir) انجام می‌شود.
 • نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شهر جديد پرديس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران، شرکت عمران شهر جدید پردیس. تلفن: ۷۴۹۰۲، داخلی ۲۰۳-۷۲۵۳٫
 • مدت پیمان: ۱۲ ماه شمسی.
 • مبلغ برآورد اولیه: ۷۰۹ر۹۶۸ر۶۲۹ر۳۹۷ ریال (سی‌صدونودوهفت‌میلیاردوشش‌صدوبیست‌ونه‌میلیون‌ونه‌صدوشصت‌وهشت‌هزاروهفت‌صدونه ریال)، به‌صورت نقد.
 • تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مطابق جدول ۴ از بند «الف» ماده ۶ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ به‌ مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۶۵۵ر۱۶ ریال (شانزده میلیارد و شش‌صدوپنجاه‌وپنج میلیون ریال).
 • مجوز فعالیت: گواهی‌نامه معتبر حداقل رتبه ۵ در رشته نیرو (توزیع نیروی برق) صادره از سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌شرط داشتن ظرفیت آزاد (تعدادی و ریالی).
 • در اجرای ماده ۲ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مناقصه‌گر ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۱ در پاکت “اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی” الزامی است. در صورت عدم ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرآیند مناقصه حذف می‌گردد.
 • دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه پاکت‌های (الف، ب وج) از سامانه ستاد: از ساعت ۰۸:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۳ تا ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳.
 • تحویل پاکت اسناد استعلام ارزیابی کیفی و پاکت اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”:
  • به‌صورت الکترونیکی تا ساعت ۱۴:۰۰ روز ‌شنبه مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۳ در سامانه ستاد بارگزاری شود.
  • به‌صورت فیزیکی (فقط پاکت “الف”) تا ساعت ۱۴:۰۰ روز ‌شنبه مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۳ به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
 • زمان و محل گشایش پاکت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۳ ، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
 • زمان و محل گشایش پاکت اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”: ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۳، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
 • مناقصه‌گران ابتدا ارزیابی‌کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز ۶۰ در فرآیند ارزیابی‌کیفی در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه مندرج است.

 

روابط‌عمومی شرکت عمران شهرجدید پردیس