۴۰۹۳ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت ۱۰ ردیف قطعات ریخته‌گری

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت ۱۰ ردیف قطعات ریخته‌گری مربوط به کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت ۱۰ ردیف قطعات ریخته‌گری مربوط به کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه و از […]

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت ۱۰ ردیف قطعات ریخته‌گری مربوط به کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه

گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت ۱۰ ردیف قطعات ریخته‌گری مربوط به کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه و از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی محترم که دارای صلاحیت و امکانات لازم می‌باشند. دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد و فرم شرایط شرکت در مناقصه، به سایت سیمان کرمان به نشانی www.kcig.ir و یا سامانه تدارکات الکترونیکی سیما تندر به نشانی www.simatender.ir مراجعه و پاکات مربوطه را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۳ در پاکات درب بسته در ساعت اداری به واحد تدارکات کرمان و یا دفتر تهران تحویل نمایند.

آدرس کارخانه: کرمان،‌ کیلومتر ۱۷ جاده تهران، تلفن تماس: ۳۱۳۴۱۵۰۳-۰۳۴