۴۰۹۳ مزایده – صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر – فروش زعفران به‌صورت یکجا و نقدی

آگهی فراخوان تجدید مزایده‌عمومی شماره ۲/۱۴۰۳ مزایده گزار: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر در نظر دارد تجدید مزایده فروش زعفران به‌صورت یکجا و نقدی متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر را به شماره ۱۰۰۳۰۹۳۲۰۹۰۰۰۰۰۲ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. […]

آگهی فراخوان تجدید مزایده‌عمومی شماره ۲/۱۴۰۳

مزایده گزار: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر در نظر دارد تجدید مزایده فروش زعفران به‌صورت یکجا و نقدی متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر را به شماره ۱۰۰۳۰۹۳۲۰۹۰۰۰۰۰۲ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (WWW.Setadiran.ir) انجام خواهد شد و لازم است مزایده‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه روز شنبه مورخ ۲۶/۰۳/۱۴۰۳ و روز یکشنبه مورخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۳

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: تا ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳

زمان گشایش پاکت‌ها: ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۳

تضمین شرکت در مزایده معادل ۱۷٫۰۰۸٫۵۰۶٫۶۵۰ ریال می‌باشد.

اطلاعات تماس دستگاه مزایده گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تجدید اسناد مزایده و ارائه پاکت الف:

آدرس: میدان هفت‌تیر، ابتدای خیابان بهار شیراز، جنب اداره پست سینا، پلاک ۱۷۰

تلفن مستقیم ۸۴۶۸۰۰۰۰-۰۲۱ (اداره کل سرمایه‌گذاری، آقای آسایش و خانم میری با داخلی ۱۴۱۴ – ۱۴۱۵ – ۱۴۱۶ -۱۴۱۲)