۴۰۹۳ مناقصه – گروه ملي صنعتي فولاد ايران – خريد ۲۴ عدد رولربيرينگ

آگهي مناقصه‌عمومی دو مرحله به شماره ۲۰۳۰۰۱۰ موضوع: خريد ۲۴ عدد رولربيرينگ چهار رديفه ۵۰۸۷۲۷=۳۱۳۸۲۴ گروه ملي صنعتي فولاد ايران در نظر دارد ۲۴ عدد رولربيرينگ چهار رديفه ۵۰۸۷۲۷=۳۱۳۸۲۴ را از طريق مناقصه و طبق شرايط عمومي و خصوصي مناقصه از فروشندگان يا تأمین‌کنندگان واجدشرایط خريداري نمايد. لذا، متقاضيان می‌توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به […]

آگهي مناقصه‌عمومی دو مرحله به شماره ۲۰۳۰۰۱۰

موضوع: خريد ۲۴ عدد رولربيرينگ چهار رديفه ۵۰۸۷۲۷=۳۱۳۸۲۴

گروه ملي صنعتي فولاد ايران در نظر دارد ۲۴ عدد رولربيرينگ چهار رديفه ۵۰۸۷۲۷=۳۱۳۸۲۴ را از طريق مناقصه و طبق شرايط عمومي و خصوصي مناقصه از فروشندگان يا تأمین‌کنندگان واجدشرایط خريداري نمايد. لذا، متقاضيان می‌توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر به آدرس: اهواز كيلومتر ۹ جاده خرمشهر شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران (‌ امورقراردادها) تلفن:۳۳۳۱۰۰۶۶-۰۶۱ مراجعه و يا از طريق وب سايت www.insig.org اقدام نمايند.

 

تاريخ فروش اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۳ لغايت روز شنبه مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۳ مي‌باشد.