۴۰۹۶ مزایده – شرکت پایند آب کوشا – فروش گریدر ۱۴J

آگهی مزایده شماره مزایده محدود ۱۰۶-۴۰۳ زمان بازدید: مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۳ الی ۰۹/۰۴/۱۴۰۳ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰ روزهای تعطیل ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ محل بازدید: اصفهان محل دریافت و تحویل پاکات: اصفهان و تهران تلفن تماس: ۳۳۲۴۶۵۷۰-۰۳۱ داخلی ۱۸۹ موبایل ۰۹۹۱۳۹۲۹۰۲۰ زمان تحویل پاکات: تا ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۳ شرح وضعیت سند وضعیت فنی گریدر ۱۴J […]

آگهی مزایده

شماره مزایده محدود ۱۰۶-۴۰۳

زمان بازدید: مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۳ الی ۰۹/۰۴/۱۴۰۳ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰ روزهای تعطیل ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰

محل بازدید: اصفهان

محل دریافت و تحویل پاکات: اصفهان و تهران

تلفن تماس: ۳۳۲۴۶۵۷۰-۰۳۱ داخلی ۱۸۹ موبایل ۰۹۹۱۳۹۲۹۰۲۰

زمان تحویل پاکات: تا ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۳

شرح وضعیت سند وضعیت فنی
گریدر ۱۴J سند وکالت سالم