۴۱۰۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – نظافت عمومي، جمع‌آوري زباله روزانه

 تجدید آگهي مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی) شماره ۱-۴   شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه، فاز چهار شهر جديد پرند در نظر دارد، نظافت عمومي، جمع‌آوري زباله روزانه، رفت‌وروب معابر شهري را حسب مشخصات جدول ذيل و به شماره‌های سیستمی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به پيمانكاران واجدشرایط كه […]

 تجدید آگهي مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی)

شماره ۱-۴

  شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه، فاز چهار شهر جديد پرند در نظر دارد، نظافت عمومي، جمع‌آوري زباله روزانه، رفت‌وروب معابر شهري را حسب مشخصات جدول ذيل و به شماره‌های سیستمی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به پيمانكاران واجدشرایط كه توانایی اجرای کار دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در زمینه خدمات عمومی (رتبه ۵) و همچنین تأییدیه صلاحیت انجام کار ازنظر ایمنی توسط وزارت کار و امور اجتماعی دارا باشند، واگذار نماید:

شماره سیستمی عنوان مبلغ كل برآورد (ریال) مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال) مدت قرارداد
۲۰۰۳۰۰۱۰۷۷۰۰۰۰۰۸ نظافت عمومي، جمع‌آوري زباله روزانه، رفت و روب معابر شهري شمال بلوار شهید سردار سلیمانی (فازهاي ۴، ۵ و ۶) ۲۹۶٫۸۶۹٫۷۲۰٫۸۰۰ ۱۴٫۶۳۷٫۳۹۴٫۴۱۶ ۱۲ ماه
۲۰۰۳۰۰۱۰۷۷۰۰۰۰۰۹ نظافت عمومي، جمع‌آوري زباله روزانه، رفت و روب معابر شهري جنوب بلوار شهید سردار سلیمانی (فازهاي ۴، ۵ و ۶) ۲۸۷٫۵۴۳٫۸۷۴٫۹۶۰ ۱۴٫۳۷۷٫۱۹۳٫۷۴۸ ۱۲ ماه

 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه­گران و گشایش پاکت‌ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم به ذکر است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یادشده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌اي (با ارزیابی‌کیفی)

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي به مبلغ قیدشده در جدول فوق (در صورت شرکت در مناقصه بیش از یک مورد ضمانتنامه هرکدام بایستی جداگانه ارائه گردد) و حسب بخشنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۹۴ و همچنین اصلاحیه آن به شماره ۵۲۱۱/ت ۵۷۵۹۲ هـ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۰ هيأت محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قید گردیده است.

الف )چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه مزایده مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۳ و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۳ می‌باشد.

ب) مهلت دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی و مناقصه برای متقاضیان واجدشرایط، روز چهارشنبه مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۳ تا روز سه‌شنبه مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۳ از سامانه مذکور می‌باشد.

پ ) آخرین‌مهلت ثبت‌اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت ۱۳:۳۰ ظهر روز شنبه مورخ ۳۰/۰۴/۱۴۰۳ می‌باشد.

ت) آخرین‌مهلت ارسال اصل پاکت الف (تضمین) به‌صورت لاک و مهرشده تا ساعت ۱۳:۳۰ ظهر روز شنبه مورخ ۳۰/۰۴/۱۴۰۳ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند الزامی می‌باشد. (در صورت عدم ارائه اصل پاکت الف (تضمین)، پاکات ب و ج گشایش نمی­گردد)

ث) تاريخ گشایش پيشنهادها: مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۰۰ صبح (اتاق جلسات)

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با تلفن ۵۶۷۹۰۰۵۴-۰۲۱ با داخلی ۱۵۳ بابت اسناد و بابت مسائل فنی با آقای میرزا پور با شماره موبایل ۰۹۱۹۹۹۱۸۸۳۸ تماس حاصل نمایید.

توجه مهم: مهر و امضای دیجیتال اسناد ارزیابی‌کیفی و پاکت‌های (ب) و (ج) با استفاده از نرم‌افزار مهروموم الزامی می‌باشد.

 

شرکت عمران شهر جدید پرند