۴۱۰۰ مناقصه – موسسه پایاب نیرو – مصالح پوسته بدنه سد پیغام چای کلیبر

آگهی مناقصه موضوع و برآورد اولیه مناقصه:: استحصال مصالح پوسته بدنه سد پیغام چای کلیبر، بر اساس فهرست بهای سد سازی سال ۱۴۰۳، با برآورد اولیه به مبلغ ۸۸٫۶۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مدت اجرای پروژه: ۴ ماه دستگاه مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)- هلدینگ تخصصی نیرو- موسسه پایاب نیرو محل اجرای پروژه: شهرستان کلیبر، جنب […]

آگهی مناقصه

موضوع و برآورد اولیه مناقصه:: استحصال مصالح پوسته بدنه سد پیغام چای کلیبر، بر اساس فهرست بهای سد سازی سال ۱۴۰۳، با برآورد اولیه به مبلغ ۸۸٫۶۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

مدت اجرای پروژه: ۴ ماه

دستگاه مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)- هلدینگ تخصصی نیرو- موسسه پایاب نیرو

محل اجرای پروژه: شهرستان کلیبر، جنب روستای پیغام، سد مخزنی پیغام چای کلیبر

شرایط شرکت در مناقصه: دارا بودن صلاحیت و رتبه لازم متناسب با نوع پروژه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، رعایت سقف قرارداد، داشتن شخصیت حقوقی و مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه و ارائه آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی که منقضی نشده باشد. (شرکت کنندگان در مناقصه باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند). همچنین دارا بودن رزومه پیمانکاری مرتبط و سوابق کاری متناسب (برای شرکت کنندگان حقیقی)

مهلت و محل دریافت، تحویل اسناد مناقصه، پیشنهاد قیمت و گشایش پاکات: از شرکت های واجد شرایط دعوت می شود تا جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۳ تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۳ به شهرستان کلیبر، جاده پیغام، آینالو، کارگاه پروژه سد مخزنی پیغام چای مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز ­شنبه مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۳ به واحد فنی موسسه پایاب نیروبه آدرس تبریز، شهرک پرواز، خیابان بابایی دوم، ساختمان پایاب تحویل نمایند (دریافت اسناد مناقصه به صورت حضوری و با ارائه معرفی نامه کتبی، با مهر و امضای مجاز و تعهد آور شرکت انجام می گیرد).

پاکت های اسناد مناقصه در روز دو شنبه مورخ ۱۸/۰۴/۱۴۰۳ در جلسه پاکت گشایی موسسه پایاب نیرو گشایش خواهد شد.

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه: مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال طی فیش واریزی به حساب شماره ۵۱۵۱۷۱۸۵۰۹۰۱۲ و شماره شبا

IR: 030150000005151718509012، نزد بانک سپه، کد شعبه ۱۵۰۱۱۶۴ کلیبر ارائه گردد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۴٫۴۳۰٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد که می بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و عندالمطالبه به نفع مناقصه گزار به نام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء – موسسه پایاب نیرو و یا فیش واریز وجه نقد معادل سپرده به حساب شماره ۵۱۵۱۷۱۸۵۰۹۰۱۲ نزد بانک سپه شعبه با کد ۱۵۰۱۱۶۴ کلیبر به نام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)- موسسه پایاب نیرو ارائه گردد.

تذکر: موسسه پایاب نیرو در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.