۱۸۲۵ مناقصه – اداره کل راه آهن جنوب – خرید بالاست

آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره ۱/۴۲/۹۴ ط اداره کل راه آهن جنوب در نظر دارد بنابر آئین‌نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی تامین‌کنندگان کالا واجد شرایط و صاحب صلاحیت و دارای ایران کد و کد شناسنامه ملی جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید. ۱ – […]

آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره ۱/۴۲/۹۴ ط

اداره کل راه آهن جنوب در نظر دارد بنابر آئین‌نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی تامین‌کنندگان کالا واجد شرایط و صاحب صلاحیت و دارای ایران کد و کد شناسنامه ملی جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.

۱ – شرح مختصر موضوع مناقصه: خرید ۵۰٫۰۰۰ متر مکعب بالاست در ایستگاه در ایستگاه نظامیه بر روی واگن

۲- مدت و محل اجرا:  مدت زمان  انجام کار ۸/هشت ماه و محل انجام کار محدوده اهواز محور اهواز – خرمشهر می‌باشد.

۳ – مقدار برآوردی انجام کار: ۵۰٫۰۰۰ متر مکعب بالاست بصورت مقطوع

۴ – مبلغ تضمین شرکت و در فرآیند ارجاع کار: ۱٫۴۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۵- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار منطبق با آئین‌نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ  مورخ ۹۴٫۰۹٫۲۲ دارای رتبه سه/۳ ماهه که بنا به درخواست دستگاه‌گزار تا ۳/ سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.

۶- هزینه تهیه اسناد مناقصه :مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال و غیر قابل استرداد به صورت واریزی به حساب شماره ۴۰۰۱۰۶۴۰۰۴۰۰۵۷۴۷ نزد بانک ملی بنام تمرکز  وجوه درآمد راه آهن جنوب قابل پرداخت در کلیه شعب می‌باشد.

۷ – مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه ۹۵٫۰۱٫۱۰ با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی: اهواز – میدان هجرت- اداره کل راه آهن جنوب واحد تدارکات و امور قراردادها- تلفن تماس ۳۳۳۳۲۲۸۰-۰۶۱ مراجعه نمایند. ضمنا شرکتهای که در مرحله ارزیابی کیفی بمنزله در مناقصه نبوده و متعاقبا از شرکتهای که حائز حداقل امتیاز ارزیابی شده‌اند، بمنظور شرکت در جلسه گشایش پیشنهادات مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

جهت دریافت رایگان اسناد به سایت www.iets.mporg.irمراجعه فرماید.

 اداره کل راه آهن جنوب