۱۸۲۵ مناقصه – اداره‌ی كل راه و شهر سازي زنجان- احداث باند

آگهي فراخوان تأمين‌كنندگان مالي اداره‌ی كل راه و شهرسازي زنجان در نظر دارد براي تأمين مالي عملیات تکمیلی پروژه‌های: ۱)      «احداث باند دوم کبودرآهنگ-قیدار-سلطانیه» ۲)     «احداث باند دوم محور ترانزيت زنجان-تاکستان» حد فاصل سه‌راهي سلطانيه تا تاكستان از تسهيلات مالي كه در چارچوب آيين‌نامه‌ی اجرايي ماده واحده‌ی قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق موادي به […]

آگهي فراخوان تأمين‌كنندگان مالي

اداره‌ی كل راه و شهرسازي زنجان در نظر دارد براي تأمين مالي عملیات تکمیلی پروژه‌های:

۱)      «احداث باند دوم کبودرآهنگ-قیدار-سلطانیه»

۲)     «احداث باند دوم محور ترانزيت زنجان-تاکستان» حد فاصل سه‌راهي سلطانيه تا تاكستان

از تسهيلات مالي كه در چارچوب آيين‌نامه‌ی اجرايي ماده واحده‌ی قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت، مصوّب ۱۳۸۷ (شماره ۶۹۴۵۴/ت۵۰۹۱۳-۱۳۹۳٫۰۶٫۲۰) توسط تأمين‌كننده‌ی مالي فراهم مي‌شود، استفاده نمايد.

۱)      پروژه‌ی «احداث باند دوم کبودرآهنگ-قیدار-سلطانیه» به طول ۱۰۴ کیلومتر داراي شماره‌ی رديف ۴۰۷۰۲۶۶۹ پيوست شماره‌ی يك قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۴ مي‌باشد. برآورد منابع مالي مورد نياز این پروژه، براساس قيمت‌هاي ثابت مبتنی بر فهرست بهاي پايه‌ی سال ۱۳۹۴ رشته‌ی راه و راه‌آهن، در حدود ۲۵۰۰  میلیارد ریال مي‌باشد.

۲)      پروژه‌ی «احداث باند دوم محور ترانزيت زنجان-تاکستان» حد فاصل سه‌راهي سلطانيه تا تاكستان به طول ۸۰  کیلومتر داراي شماره‌ی رديف ۴۰۷۰۲۸۰۰ پيوست شماره‌ی يك قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۴ مي‌باشد. برآورد منابع مالي مورد نياز این پروژه، بر اساس قيمت‌هاي ثابت مبتنی بر فهرست بهاي پايه‌ی سال ۱۳۹۴ رشته‌ی راه و راه‌آهن، در حدود ۳۰۰۰ میلیارد ریال مي‌باشد.

۳)      اين پروژه‌ها می‌تواند به صورت یک‌جا یا جداگانه و در چند فاز به اجرا برسند.

۴)      سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بازپرداخت اصل و سود تسهيلات فراهم شده را تضمين مي‌كند.

۵)      محاسبه‌ی سود، دريافت و بازپرداخت تسهيلات در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا (مصوّب ۱۳۶۲) و اصلاحات بعدي و با رعايت عقود اسلامي مندرج در آن خواهد بود.

۶)      تأمين‌كننده‌ی مالي بايد مستنداتِ دال بر توانايي تأمين ماليِ تعهد شده را ارئه نماید.

۷)      اداره‌ی كل راه و شهرسازي زنجان پس از دريافت پيشنهادات تأمين مالي، پيشنهادي را كه ارزش فعليِ اقساط بازپرداخت آن طبق آيين‌نامه‌ی مذكور كمتر باشد، انتخاب مي‌نمايد.

۸)      در شرايط برابر، اولويت با پيمانكاران مشغول در پروژه می‌باشد.

 

از علاقمندان واجد شرايط دعوت به عمل می‌آید جهت دريافت اطلاعات بيشتر، از روز چهارشنبه ۹۴٫۱۲٫۱۹ به مدت ۱۰ روز، به مدیریت ساخت و توسعه‌ی راه‌های اداره‌ی کل راه و شهرسازی زنجان، واقع  در: زنجان، بلوار شیخ اشراق، خيابان راهدار، ساختمان شماره ۱ اداره‌ی کل راه و شهرسازی مراجعه فرمايند.