۱۸۲۵ مناقصه – دانشگاه یزد- فضای سبز

آگهی مناقصه  نوبت اول ۱-نام مناقصه‌گزار:دانشگاه یزد به آدرس یزد- صفائیه- خیابان پژوهش- پردیس اصلی دانشگاه ۲-موضوع مناقصه : واگذاری امور مربوط به فضای سبز، تنظیف، جابه جایی وسایل و نامه‌ها و انجام خدمات فنی ساده ۳-زمان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۱۷ لغایت ۹۵٫۰۱٫۱۴ ۴- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ […]

آگهی مناقصه 

نوبت اول

۱-نام مناقصه‌گزار:دانشگاه یزد به آدرس یزد- صفائیه- خیابان پژوهش- پردیس اصلی دانشگاه

۲-موضوع مناقصه : واگذاری امور مربوط به فضای سبز، تنظیف، جابه جایی وسایل و نامه‌ها و انجام خدمات فنی ساده

۳-زمان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۱۷ لغایت ۹۵٫۰۱٫۱۴

۴- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ریال که می‌بایست از طریق سامانه الکترونیک دانشگاه به آدرس http://www.yazd.ac.ir)) پرداخت گردد.

۵-آدرس محل دریافت اسناد: از طریق مراجعه به سایت دانشگاه یزد به آدرس الکترونیکی http://www.yazd.ac.ir))-بخش مربوط به مناقصه و مزایده

۶-زمان تحویل اسناد:تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۸ دبیرخانه مرکزی دانشگاه

۷-محل برگزاری مناقصه: دانشگاه یزد- سازمان مرکزی- حوزه معاونت اداری و مالی سالن جلسات

۸-زمان بازگشایی پاکات: پیشنهادات واصله ساعت۱۰ روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۲۱ با حضور اعضای کمیسیون مناقصه باز و قرائت می‌گردد. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه کارت شناسایی آزاد می‌باشد.

۹-تضمین شرکت در مناقصه:تضمین شرکت در مناقصه معادل ۵% مبلغ کل پیشنهادی می‌باشد که می‌بایست به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی و یا چک بانکی تضمین شده و یا به شماره حساب ۲۰۰۷۵۱۶۶۴۱ بانك تجارت شعبه دانشگاه يزد به نام حساب سپرده دانشگاه در وجه مناقصه‌گزار در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه‌گزار گردد. ضمنا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی، اوراق مشارکت و …) قابل قبول نمی‌باشد.

۱۰-پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برندگان مزایده می‌باشد.

۱۱-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.