۱۸۲۶ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ- تامین راننده خودروهای سنگین

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌ای شماره ۹۴۱۰۱۰۷۲۳ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد ارائه خدمات تامين راننده خودروهاي سنگين جهت ماموریت‌های درون شهری را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. شرح مختصري از کار: شرح كار تعداد مورد نياز تامين راننده خودروهاي سنگين ۳۰ نفر نوع سپرده شركت در مناقصه: بصورت ضمانت‌نامه […]

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌ای

شماره ۹۴۱۰۱۰۷۲۳

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد ارائه خدمات تامين راننده خودروهاي سنگين جهت ماموریت‌های درون شهری را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرح مختصري از کار:

شرح كار

تعداد مورد نياز

تامين راننده خودروهاي سنگين

۳۰ نفر

نوع سپرده شركت در مناقصه: بصورت ضمانت‌نامه بانكي و يا چك تضمين شده بانكي يا واريز وجه بحساب جاری شماره ۰۱۰۱۸۰۱۱۷۱۰۰۴ بنام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بانک صادرات شعبه ملاصدرا ارائه نمايند.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌هاي مخدوش، سپرده‌هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مهلت و محل و مبلغ فروش اسناد: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۹لغايت سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۵ به مدت ۵ روزكاري

مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال بصورت الكترونيكي صرفاً از طريق درگاه پرداخت اينترنتي سايت شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.co.ir – بنر ثبت نام مناقصه و مزايده اقدام به خريد اسناد نمايند.

مهلت و محل تحويل و بازگشايي اسناد مناقصه: مهلت تحويل اسناد مناقصه تا ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۸ و زمان بازگشائی اسناد مناقصه ساعت ۱۰ صبح همان روز می‌باشد.

نشاني تهران ـ خيابان شيخ بهايي جنوبی ـ شهرك والفجر ـ انتهای کوچه سوم ـ اداره دبیرخانه شركت توزیع نيروي برق تهران بزرگ ـ محل بازگشائی سالن جلسات

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، ‌مشروط، ‌مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مي‌شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرایط متقاضیان جهت شرکت در مناقصه :

– ارائه گواهینامه صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی جهت شركت در مناقصه الزامي مي‌باشد

– هزینه درج دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می‌باشد.

ساير اطلاعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نشاني‌هاي كسب اطلاعات بيشتر:

سايت شبكه اطلاع رساني معاملات شركت توانير:www.tavanir.org.ir    

سایت پایگاه ملی مناقصات:  http://iets.mporg.ir

سایت شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ : http://moamelat.tbtb.co.ir  

 روابط عمومیشرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ(سهامی خاص)