۴۱۱۱ مناقصه – شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت – خرید ماشن آتش نشانی