۴۱۱۲ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خرید، حمل، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه اسکرو کانوایر

آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی (به همراه ارزیابی‌کیفی)  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید. ۱- نشاني دستگاه مناقصه‌گذار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌ خيابان انديشه، نبش انديشه […]

آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی

(به همراه ارزیابی‌کیفی)

 شركت فاضلاب تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

۱- نشاني دستگاه مناقصه‌گذار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌ خيابان انديشه، نبش انديشه ششم غربی (شهید گودرزی)، تلفن: ۸۸۴۳۵۹۶۱-۰۲۱ و فکس: ۸۸۴۰۹۱۹۴-۰۲۱

۲- مهلت‌های زمانی:

 دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۰۴/۱۴۰۳

مهلت تحويل و بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۳

تاریخ گشایش پاکات: ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۳ خواهد بود.

 

ردیف موضوع مناقصه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال) شماره مناقصه
۱ خرید، حمل، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه اسکرو کانوایر واحد آبگیری لجن مدول‌های ۱ الی ۴ تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران ۲٫۰۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰۳۰۰۵۴۲۰۰۰۰۰۴۵

 

((به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد))