۴۱۱۲ مناقصه – شرکت پتروساحل توسعه خلیج فارس – تأمین Fire Fighting و Safty Equipment

شرکت پتروساحل توسعه خلیج فارس در نظر دارد تأمین Fire Fighting و Safty Equipment مربوط به پروژه احداث بندر پارسیان واقع در استان هرمزگان را از طریق مناقصه‌عمومی واگذار نماید. بدین منظور از تأمین‌کنندگان واجدشرایط دعوت می‌شود ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد اولیه مناقصه فوق نامه درخواست شرکت […]

شرکت پتروساحل توسعه خلیج فارس در نظر دارد تأمین Fire Fighting و Safty Equipment مربوط به پروژه احداث بندر پارسیان واقع در استان هرمزگان را از طریق مناقصه‌عمومی واگذار نماید.

بدین منظور از تأمین‌کنندگان واجدشرایط دعوت می‌شود ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد اولیه مناقصه فوق نامه درخواست شرکت در مناقصه به همراه رزومه خود را به آدرس ایمیل Parsianpro@Petro-Sahel.com ارسال نمایند.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.