۱۸۲۶ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند- آماده‌سازی شبکه جمع آوری آبهای سطحی

 مناقصه عمومي(همراه با ارزيابي كيفي) شماره ۲- ۱۲ شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد، پروژه‌ها با مشخصات جدول ذيل را در قبال تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد پرند، به پيمانكاران واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه مورد […]

 مناقصه عمومي(همراه با ارزيابي كيفي)

شماره ۲- ۱۲

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد، پروژه‌ها با مشخصات جدول ذيل را در قبال تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد پرند، به پيمانكاران واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه مورد نظر و ظرفيت آزاد، براساس بخش‌نامه شماره ۳۰۵۹۳/۹۴ مورخ ۹۴٫۰۳٫۰۵ از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند، واگذار نماید:

عنوان پروژه

فاز

مبلغ برآورد اوليه بر اساس فهارس بهاي ۹۴ ( ريال )

مبلغ تضمين شركت در مناقصه(ريال)

صلاحیت مورد نیاز

از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

مدت قرارداد

اجراي مرحله اول آماده‌سازي معابر عمومي و شبكهجمع‌آوري آب‌هاي سطحي

جنوب فاز ۴

۴۰٫۸۴۱٫۹۶۰٫۶۹۹

۱٫۶۵۰٫۸۴۰٫۰۰۰

رتبه ۵ راه و باندو ۵ ابنيه

۱۰ماه

تكميل آماده‌سازي معابر عمومي و جمع‌آوري آب‌هاي سطحي

جنوب‌غربي فاز ۵

۸۴٫۵۷۸٫۶۷۰٫۹۶۰

۲٫۵۲۵٫۵۷۵٫۰۰۰

رتبه ۵ راه و باند و ۵ ابنيه

۱۲ماه

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌اي (با ارزيابي كيفي)

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ قيد شده در جدول فوق و حسب بخشنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۹۴٫۰۹٫۲۲هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است (در صورت شركت در هر مناقصه، ضمانت‌نامه هر كدام بايستي جداگانه ارايه گردد)

مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه ، قابل تمدید تا سه ماه دیگر.

 الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ ۹۴٫۱۲٫۱۹ تا پايان وقت اداري ۹۴٫۱۲٫۲۶(به استثناي پنج‌شنبه و ايام تعطيل)

ب) آخرين مهلت تحويل اسناد: تا ساعت ۱۵ ، مورخ۹۵٫۰۱٫۲۱

پ) محل تحويل اسناد: دبيرخانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق الاشاره)

ت) تاريخ بازگشايي اسناد ارزيابي كيفي۹۵٫۰۱٫۲۲ (حداقل امتياز ارزيابي كيفي جهت بازگشايي قيمت، ۶۰ امتياز مي‌باشد).

ث) تاريخ بازگشايي  پيشنهادها۹۵٫۰۱٫۲۵ ، ساعت ۱۰ صبح (اطاق جلسات)

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/۷۰۰٫۰۰۰ ريال براي خريد اسناد ارزيابي كيفي و مناقصه،هر كدام از پروژه‌هاي فوق به صورت جداگانه به حساب جاري ۲۱۷۳۶۹۱۲۰۵۰۰۳ بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند كد ۲۶۰۶ به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان و رسيدگي شركت به آدرس فوق الاشاره، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : ۸-۵۶۷۹۰۰۳۶-۰۲۱)

* هزينه درج آگهی (طي دو نوبت)، در روزنامه ايران و هزينه روزنامه مناقصه – مزايده، بر عهده برندگان مناقصه می‌باشد. 

 

                        شرکت عمران شهر جدید پرند