۴۱۱۲ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۵۰ تن فرومولیبدن

دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله­ای نوع مناقصه: خرید ۵۰ تن فرومولیبدن موردنیاز مجتمع صنعتی اسفراین عنوان مناقصه: ۲۰۰۳۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۱۶ شماره فراخوان (مناقصه) در سامانه ستاد ایران: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت برداشت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت مشارکت در مناقصه: […]

دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین
مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله­ای نوع مناقصه:
خرید ۵۰ تن فرومولیبدن موردنیاز مجتمع صنعتی اسفراین عنوان مناقصه:
۲۰۰۳۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۱۶ شماره فراخوان (مناقصه) در سامانه ستاد ایران:
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت برداشت اسناد مناقصه:
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت مشارکت در مناقصه:
از مورخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۰۰ تا مورخ ۳۱/۰۴/۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:
از مورخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۳ ساعت ۰۷:۰۰ تا مورخ ۱۳/۰۵/۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ مهلت زمانی ارسال پاسخ پیشنهادی توسط مناقصه­گران:
مورخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۳ ساعت: ۰۹:۰۰ تاریخ گشایش پاکات پیشنهادی مناقصه­گران:
۳.۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
۳۷۲۱۷۴۳۷-۰۵۸ و ۰۹۱۵۳۷۲۹۳۲۶

رئیس دبیرخانه کمیسیون معاملات جناب آقای مهدی کاوسی کوشکی

کیلومتر ۱۲ جاده اسفراین- بجنورد، مجتمع صنعتی اسفراین

شماره تماس جهت دریافت اطلاعات بیشتر:
۱۴۵۶ شماره تماس سامانه ستاد ایران جهت پشتیبانی:
پرداخت هزینه چاپ تمامی آگهی­های مناقصه، برعهده برنده مناقصه می­باشد.