۱۸۲۶ مناقصه – سازمان قطار شهری تبریز و حومه- خدمات عمومی

فراخوان مناقصه عمومی شماره (۳۸۹-۹۴) سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد اجراي عمليات با اطلاعات عمومی به شرح ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط و صلاحیت دار­ واگذار نماید:  ۱-کارفرما: سازمان قطار شهری تبریز و حومه ۲-عنوان مناقصه: انجام خدمات عمومی (تنظیفات، تشریفات و پذیرایی، طبخ و توزیع غذا […]

فراخوان مناقصه عمومی

شماره (۳۸۹-۹۴)

سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد اجراي عمليات با اطلاعات عمومی به شرح ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط و صلاحیت دار­ واگذار نماید:

 ۱-کارفرما: سازمان قطار شهری تبریز و حومه

۲-عنوان مناقصه: انجام خدمات عمومی (تنظیفات، تشریفات و پذیرایی، طبخ و توزیع غذا و مراقبت و نگهداری فضای سبز) ساختمان مرکزی و محوطه سازمان قطار شهري تبريز و حومه

۳-  محل اجرای پروژه: تبريز- بلوار ۲۹ بهمن  –  ساختمان مرکزی سازمان قطار شهری تبریز و حومه

۴-صلاحیت مورد نياز: گواهینامه صلاحیت معتبر” خدمات عمومی ” و “امور تاسیساتی ” ( بصورت توام ) از اداره کل کار و امور اجتماعی  و پروانه کسب ‏از اتحادیه صنف شرکت های خدماتی و پشتیبانی

۵-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : ۵ % مبلغ برآورد بصورت انواع تضمین مورد قبول طبق آییننامه تضمین معاملات دولتی (طبق مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۹۴٫۰۹٫۲۲ هیات وزیران‏)

۶- محل و زمان فروش اسناد مناقصه : اسناد مناقصه از تاريخ ۹۴٫۱۲٫۲۰ لغايت ۹۴٫۱۲٫۲۷ (در ساعات اداري) بفروش مي­رسد. واجدین شرایط جهت خريد اسناد با ارائه گواهینامه صلاحیت شرکت، معرفی‌نامه کتبی و رسید واریز مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری ۹۱۰۰۰۶۵ به نام سازمان قطار شهری تبریز نزد بانک سپه شعبه ۲۹ بهمن تبریز (كد ۵۱۸ )، به آدرس تبریز بلوار ۲۹ بهمن سازمان قطار شهری تبریز و حومه- دفترقراردادها (تلفن: ۸-۳۳۲۹۰۰۰۱-۰۴۱ و ۳۳۲۹۰۴۲۷-۰۴۱ و فاکس ۳۳۲۹۰۲۰۳-۰۴۱) مراجعه نمايند.

۷- میزان تضمین انجام تعهدات: ۱۰ درصد مبلغ معامله مطابق آییننامه تضمین معاملات دولتی‏

۸- میزان پیش پرداخت : ۱۵ درصد مبلغ معامله

۹-محل و زمان تحویل اسناد تکمیل شده مناقصه: محل تحویل اسناد به آدرس تبریز- بلوار ۲۹ بهمن دبیرخانه سازمان قطار شهری تبریز و حومه و حداکثر تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۸می­باشد.

۱۰- حداکثر مدت بررسی پیشنهاد و تعیین و ابلاغ برنده : ۳ ماه

۱۱- مدت اعتبار پیشنهادها :۹۰ روز از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها 

۱۲- سایر شرایط مطابق اسناد بوده و شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان (موضوع ماده ۱۰ آیین نامه معاملات شهرداری) میباشد.

ضمناً این آگهی در سایت سازمان به نشانی www.Tabrizmetro.ir درج می­گردد و هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

سازمان قطار شهری تبریز و حومه