۱۸۲۶مزایده – شهرداری قاین- فروش ۵ دستگاه ایرواشر

آگهي تجدید مزایده نوبت دوم فروش ۵ دستگاه ایرواشر مخصوص سیستم تهویه و حرارت ساختمان به استناد مصوبه شماره ۶۲۳۹-۹۳٫۰۶٫۰۲شورای محترم اسلامی شهر قاین شرایط تجدید مزایده: ۱- كليه افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت می توانند جهت دریافت اسناد تجدید مزایده و بازدید حضوری در تاریخ تعیین شده به حوزه خدمات شهری شهرداری قاین مراجعه […]

آگهي تجدید مزایده

نوبت دوم

فروش ۵ دستگاه ایرواشر مخصوص سیستم تهویه و حرارت ساختمان به استناد مصوبه شماره ۶۲۳۹-۹۳٫۰۶٫۰۲شورای محترم اسلامی شهر قاین

شرایط تجدید مزایده:

۱- كليه افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت می توانند جهت دریافت اسناد تجدید مزایده و بازدید حضوری در تاریخ تعیین شده به حوزه خدمات شهری

شهرداری قاین مراجعه نمایند.

۲- ارائه سپرده شركت در تجدید مزایده ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۳- فروش اسناد تجدید مزایده از تاريخ ۹۴٫۱۲٫۱۱ لغايت ۹۴٫۱۲٫۲۷ می‌باشد.

۴- آخرين مهلت تحويل پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری تا پايان وقت اداري روز شنبه۹۵٫۰۱٫۱۴ می‌باشد.

۵- زمان بازگشايي پاكات ساعت ۱۰ صبح روز ‌دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۶ در محل شهرداری قاین خواهد بود.

۶- در صورت امتناع از انعقاد پیمان سپرده برنده يا برند‌گان تجدید مزایده ضبط خواهد شد.

۷- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

۸- جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن‌ ۳۲۵۲۴۳۶۰-۰۵۶ شهرداری قاین تماس حاصل نمایید.

۹- هزینه‌ آگهی و کارشناسی تجدید مزایده با برنده تجدید مزایده می‌باشد.

مجتبی نوروزی- شهردار قاین